VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PODMÍNKY FIRMY GRAITEC s.r.o. 

Platné od 26.8.2020

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen „VOP") upravují vztah mezi společností GRAITEC s.r.o., IČ: 15891658, DIČ: CZ15891658, se sídlem Praha 4, Jeremenkova 90a, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2257 (dále jen „GRAITEC"), jako prodávajícím/dodavatelem/poskytovatelem zboží/služeb/licenčního oprávnění na jedné straně a zákazníkem této společnosti jako kupujícím/odběratelem (dále jen „zákazník") na druhé straně a jsou nedílnou součástí každého smluvního vztahu mezi GRAITEC a zákazníkem a určují část jeho obsahu a podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). Zákazníkem je podnikatel, kterým se rozumí každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely § 1963 ve spojení s ustanovením § 420 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Veškeré smluvní vztahy mezi GRAITEC a zákazníkem výslovně neupravené těmito VOP nebo smlouvou mezi GRAITEC a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi těmito VOP a jednotlivou smlouvou uzavřenou mezi GRAITEC a zákazníkem, má přednost text smlouvy. Není-li uvedeno dále jinak, platí tyto VOP i na dodávku služeb a licenčních oprávnění, včetně služeb Subscription  a upgrade licencí. 

A2. Předmětem smluvního vztahu mezi GRAITEC a zákazníkem a předmětem jejich následné smlouvy je nabídka a dodávka zboží, služeb a licenčních oprávnění nabízených společností GRAITEC. Dodávka zboží, služeb a licenčních oprávnění GRAITEC zákazníkovi se uskutečňuje výhradně na základě těchto VOP, které platí pro všechny obchodní vztahy vzniklé mezi GRAITEC a zákazníkem. Aktuální platné a účinné znění VOP je zveřejněno na internetové adrese GRAITEC http://www.graitec.cz/produkty/obchod/vseobecne-obchodni-podminky , nebo je k dispozici v písemné podobě v obchodním oddělení GRAITEC na adrese sídla společnosti GRAITEC.

A3. Zákazník je povinen se při vyplnění objednávky vždy seznámit s aktuálním zněním VOP. Smlouvou se GRAITEC zavazuje jako prodávající odevzdat zákazníkovi jako kupujícímu věc či službu, která je předmětem koupě, podle smlouvy a umožnit nabýt zákazníkovi vlastnické právo k předmětu koupě a zákazník se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí za něj kupní cenu. Pokud je předmětem koupě licence k užívání softwaru, zákazník získává právo užívání po dobu sjednanou v kupní smlouvě.

 B. KUPNÍ SMLOUVA

B1. Společnost GRAITEC vystaví na základě žádosti zákazníka cenovou nabídku se specifikací nabízeného zboží. Cenová nabídka vydaná obchodním oddělením GRAITEC je platná a zavazuje GRAITEC k plnění nejdéle po dobu 7 (sedmi) kalendářních dnů, pokud není stanoveno jinak.

B2. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka odeslaná zákazníkem písemně, e-mailem nebo faxem společnosti GRAITEC. V objednávce uvede zákazník nejméně tyto své údaje:

  1. a) u fyzických osob – podnikatelůjméno, příjmení, bydliště, sídlo, IČ, DIČ a u právnických osob obchodní firmu, sídlo, IČ, DIČ;
  2. b) specifikaci objednávky předmětu plněnív rozsahu označení uvedenéhoSpolečností GRAITEC, typu (druhu), velikosti,provedení, požadovanou délku trvání přístupu k licenci vpřípadě dodánísoftwaru, apod.;
  3. c) množství objednanéhopředmětu plnění,jednotlivě pro každý typ a provedení;
  4. d)preferovanou dobu dodání
  5. e) místo dodání, pokud nebude předmět plnění převzat v provozovně Společnosti GRAITEC

Pokud Společnost GRAITEC považuje údaje obsažené v objednávce zákazníka za nepřesné či neúplné, má právo vyzvat zákazníka k doplnění údajů. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu GRAITEC zákazníkovi s tímto jeho návrhem. Tímto souhlasem se rozumí rovněž vystavení zálohové faktury nebo faktury zákazníkovi, podepsaná cenová nabídka od GRAITEC vystavená společností GRAITEC nebo dodání zboží zákazníkovi. Pokud zákazník ve své objednávce činí návrhy výhrad a dalších smluvních podmínek budoucího obchodu se společností GRAITEC nad rámec těchto VOP, jsou takové doplňující podmínky od počátku neplatné, ledaže jsou potvrzeny zákazníkovi kompetentní osobou.

B3. Veškeré ceny jsou smluvní. Ceny zboží jsou průběžně aktualizovány a jsou k dispozici každému zákazníkovi na jeho vyžádání u společnosti GRAITEC. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, nákladů na přepravu, pojištění, pokud není stanoveno jinak.

B4. Při dodávkách zboží s dlouhodobým plněním si GRAITEC vyhrazuje právo jednostranné změny již sjednané ceny za zboží, ke které došlo dodatečnou změnou kursu měn, změnou v celních sazbách, změnou v dovozních a vývozních poplatků nebo změnou cen výrobce/dodavatele GRAITEC. Zákazník se zavazuje takto upravenou cenu respektovat.

B5. Za písemnou komunikaci je mezi GRAITEC a zákazníkem považována rovněž komunikace prostřednictvím faxu či e-mailu.

C. PLATEBNÍ PODMÍNKY

C1. Všechny finanční a daňové doklady pro území České republiky jsou vystavovány v českých korunách, pokud není stanoveno jinak.

C2. Cenu je zákazník povinen zaplatit podle specifikace a ve výši, jak je uvedeno v potvrzení přijetí objednávky nebo v kupní smlouvě. Dobou plnění se rozumí připsání částky odpovídající plné ceně na účet GRAITEC. Cena je cenou bez nákladů na nestandardní balení, dopravu, pojištění, cla atd., není-li písemně sjednáno jinak. Společnost GRAITEC si vyhrazuje jednostranně provést změnu kupní ceny v konečném znění kupní smlouvy uzavírané se zákazníkem, pokud se od okamžiku vystavení nabídky pro objednávku zákazníka do doby provedení objednávky zákazníkem změní měnový kurz měny CZK ku měně EUR o více jak 0,25 CZK ku 1 EUR ke stanovenému aktuálnímu kurzu ke dni vystavení nabídky dle ČNB.

C3. Zákazník se zavazuje uhradit GRAITEC cenu zboží ve stanovené výši v dohodnutém termínu.

C4. Je-li kupní cena stanovena ve splátkách formou splátkového kalendáře, stává se tento splátkový kalendář nedílnou součástí platebních podmínek. V případě prodlení s úhradou jakékoliv splátky dle splátkového kalendáře ztrácí zákazník výhodu splátek a GRAITEC může po zákazníkovi požadovat zaplacení celé kupní ceny.

C5. Zákazník se zavazuje v případě prodlení plateb uhradit GRAITEC veškeré náklady spojené s upomínkami, zákonný úrok z prodlení a dále veškeré náklady spojené s uplatněním pohledávky dle ustanovení § 513 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb..

C6. Zboží, které je předmětem kupní smlouvy, zůstává ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku až do jeho úplného zaplacení ve vlastnictví  GRAITEC. Uvedené ustanovení se užije i v případě, že je předmětem kupní smlouvy software. Společnost GRAITEC si tak vyhrazuje u všech zakázek se zákazníkem uplatnit právo výhrady vlastnictví podle ustanovení § 2132 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zákazník tuto výhradu uzavřením kupní smlouvy plně přijímá. Pokud Společnost GRAITEC výhradu vlastnictví vůči zákazníkovi uplatní, zákazník je povinen uhradit Společnosti GRAITEC za dočasné užívání předmětu plnění smlouvy obvyklou výši ceny ve výši obvyklého nájmu daného předmětu plnění v daném místě a čase. Zákazník prohlašuje, že bere na vědomí, že při uplatnění výhrady vlastnického práva Společností GRAITEC k předmětu plnění je obvyklou cenou nájmu za dočasné užívání předmětu plnění minimálně částka ve výši 10 % kupní ceny předmětu plnění.

C7. Po uzavření kupní smlouvy je zákazník oprávněn od kupní smlouvy odstoupit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Nad rámec zákonných důvodů pro odstoupení od smlouvy je zákazník oprávněn požádat společnost GRAITEC o sjednání dohody o zrušení smlouvy. V případě, že společnost GRAITEC přistoupí svým souhlasem ke zrušení smlouvy, je zákazník za zrušení smlouvy a právního smluvního vztahu mezi stranami sjednaného povinen uhradit společnosti GRAITEC odstupné ve výši 10% kupní ceny. V případě, že je kupní cena zákazníkem již v plné výši či částečně uhrazena, vypořádání odstupného proběhne provedením zápočtu nároku na vrácení kupní ceny a úhrady odstupného. 

C8. V případě prodlení zákazníka s úhradou peněžitého plnění GRAITEC je zákazník povinen uhradit GRAITEC smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení zákazníka s úhradou peněžitého plnění GRAITEC po dobu delší než 60 dnů je zákazník povinen nadto uhradit GRAITEC jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Za každé porušení termínu splátky dle splátkového kalendáře je pak zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.  Právo GRAITEC na náhradu škody tím není dotčeno.

D. DODÁVKA ZBOŽÍ

D1. Dodávky zboží GRAITEC jsou prováděny co nejdříve, a to podle provozních možností. Částečné plnění je přípustné, pokud není stanoveno jinak.

D2. Neodvratitelné události, jako např. vyšší moc, vyšší zásahy, dopravní a celní prodlení či výluky, stávky a v důsledků situací ovlivněných opatřeními státních orgánů ČRa událostí jiných GRAITEC nezaviněných okolností opravňují GRAITEC k odkladu dodávky zboží.

D3. Místem plnění je provozovna GRAITEC, na adrese Jeremenkova 90, Praha 4.. Při odeslání zboží je místem plnění místo odevzdání zboží přepravci k dopravě zákazníkovi. Dopravné a pojištění hradí zákazník, pokud není stanoveno jinak.

D4. Předáním zboží zákazníkovi nebo k přepravě zboží určenému přepravci přechází na zákazníka nebezpečí škody na zboží. Zákazník je při objednání zboží povinen sdělit způsob pojištění a pojistnou částku.

D5. V případě koupě elektronického softwaru, je elektronický software dodáván elektronickou formou a digitálně v podobě udělení příslušné licence k softwaru přímo od výrobce softwaru, a to na předem určené časové období s možností budoucího prodloužení. Udělením licence se rozumí přijetí přihlašovacích údajů do zákaznického účtu k softwaru zákazníkem, popř. přijetí internetového odkazu k příslušenému softwaru. Zákazník tak přijímá do své dispozice na základě kupní smlouvy údaje (sériové číslo, zákaznické číslo, specifikaci zákaznického účtu, upřesnění aktivačních údajů softwaru atd.) potřebné pro otevření/stažení softwaru z internetového prostředí do elektronického zařízení zákazníka. Dodávka softwaru je dle těchto VOP bezvadně provedena okamžikem, kdy výše uvedené příslušné přístupové údaje k licenci jsou zákazníkovi výrobcem, popř. Společností GRAITEC zaslány na email. Přístup k uživatelskému účtu je následně zabezpečen uživatelským jménem a heslem zákazníka. Dodání předmětu plnění se dle těchto VOP rozumí odeslání přístupových údajů k licenci na email zákazníka. Neaktivování licence zákazníkem či její nevyužívání zákazníkem nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit kupní cenu.

D6.Dodávkou zboží dle těchto VOP se rovněž rozumí i dodání či zprostředkování souvisejících služeb, které souvisí s nabídkou Společnosti GRAITEC. Službami se rozumí: školení, instalace zboží, poradenská činnost, technické konzultace, technická podpora, tvorba šablon a doplňujících nástrojů vč. Potřebného nastavení produktů zákazníkům atd. Pokud služby nedodává zákazníkovi Společnost GRAITEC, služby je možné zprostředkovat zákazníkům Společností GRAITEC formou externích spolupracujících dodavatelů (technických odborníků). Zákazník bere na vědomí, že pokud žádá od GRAITEC zprostředkování služeb od externích odborníků, na provedení, dodání a kvalitu objednaných a provedených služeb od externích dodavatelů, tyto VOP neplatí na příslušný právní vztah mezi zákazníkem a externím dodavatelem, čímž GRAITEC nikterak právně neodpovídá za plnění takových služeb externími dodavateli.

E. AUTORSKÁ A JINÁ PRÁVA, PRÁVA ZE ZÁRUKY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, DŮVĚRNOST INFORMACÍ

E1. Zákazníkovi nevznikají zakoupením zboží jakákoliv práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či jeho smluvních partnerů. Zákazníkovi nevznikají autorská práva k softwarovým produktům a zákazník není oprávněn do produktů  jakkoliv zasahovat, kopírovat je, jinak rozšiřovat nebo upravovat.

E2. Zjevné vady, tj. vady, které jsou zjistitelné při řádné přejímce zboží, musí být reklamovány nejpozději při převzetí, jinak práva z odpovědnosti za tyto zjevné vady zanikají. Skryté vady musí být oznámeny neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do skončení záruční doby. Záruční doba běží od okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka.

E3. Veškeré záruky, týkající se funkčnosti zboží povahy softwaru, plynou výhradně z licenční smlouvy, která je uzavírána mezi zákazníkem a příslušným výrobcem softwaru.

E4. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které byly způsobeny zaviněním zákazníka, počítačovými viry, poškozením vzniklé třetí osobou či nadměrným mechanickým opotřebením.

E5. GRAITEC neodpovídá za plnou kompatibilitu prodaných zařízení a součástí s jinými, pokud nebyl požadavek na funkčnost zákazníkem výslovně specifikován v písemné objednávce.

E6. GRAITEC poskytuje záruku za jakost na dodané zboží v souladu s občanským zákoníkem, a to v trvání 6 (šesti) měsíců, není-li na faktuře či dodacím listu uvedena doba delší. GRAITEC poskytuje zákazníkovi záruku maximálně v rozsahu záručních podmínek příslušného výrobce.

E7. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že společnost GRAITEC nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka. Kupní smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní související, které vzniknou na základě jednání zákazníka a Společnosti GRAITEC mají důvěrný charakter, a zákazník není oprávněn bez souhlasu GRAITEC zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou svých právních, účetních či daňových poradců nebo auditorů, kteří budou vázáni mlčenlivostí podle příslušných právních předpisů nebo podle dohody o mlčenlivosti uzavřené mezi dotčeným poradcem či auditorem a příslušnou smluvní stranou a dále s výjimkou případů, kdy tak dovoluje tato smlouva, nebo jedná-li se o informace již veřejně přístupné. Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích ve smyslu a za podmínek stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

F1. Místně příslušným soudem pro řešení veškerých sporů vznikajících ze smluvních vztahů mezi GRAITEC a zákazníkem nebo v souvislosti s nimi je věcně příslušný soud dle sídla GRAITEC.

F2. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, není tímto dotčena platnost, účinnost nebo proveditelnost zbývajících ustanovení těchto VOP.

F3. Zákazník se zavazuje dodržovat tyto VOP, což stvrzuje doručením závazné objednávky nebo podpisem kupní smlouvy.

F4. Nároky na náhradu škody vůči GRAITEC lze uplatnit, pokud není stanoveno těmito VOP jinak, pouze při úmyslném nebo hrubě nedbalostním jednání GRAITEC. V případech, kdy GRAITEC za škodu odpovídá, odpovídá maximálně do výše ceny příslušného zboží uhrazené zákazníkem.

CZ logo footer 2

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.