Reference – CADKON Software

KONCERTNÍ SÁL PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE | ARCH TECH – Dipl. Ing. Karel Sehyl | Česká Republika

Použitý software : CADKON Stavební konstrukce

Nový koncertní sál Pražské konzervatoře. "Nový koncertní sál Pražské konzervatoře je po 125 letech dalším koncertním sálem stavěným v Praze. Od roku 2005 se k 200 letému výročí založení Pražské konzervatoře, které připadá na rok 2011, připravovala stavba koncertního sálu včetně projednání s orgány státní správy. V roce 2009 bylo započato s novostavbou koncertního sálu s vybudováním sálu divadelního ve stávající budově. Dvorní vestavba do terénu cca 5 m zapuštěného sálu z monolitického železobetonu navazuje na 1. PP a 1. NP stávající budovy. Nové technické, provozní a skladové prostory koncertního sálu a divadla vznikly ručním vykopáním zeminy pod podlahou přízemí a suterénu ve stávající budově. Tímto způsobem bylo získáno 500 m2 potřebné půdorysné plochy v 1. a 2. PP. Celková koncepce této sofistikované novostavby integruje stávající prostory Pražské konzervatoře do nového prostoru koncertního sálu. Budova Pražské konzervatoře se nachází v památkové rezervaci zapsané na seznamu UNESCO."

 sál konzervatoře

Projektová dokumentace byla od studie až po realizační projekt zpracována pomocí produktu AutoCADu a profesní nadstavby CADKON Stavební konstrukce. Toto programové vybavení je v projekční praxi běžným základem a velkým pomocníkem v urychlení tvorby projektové dokumentace. V praxi jsou hlavní výhody spatřovány v jednoduchosti a variabilitě použití napříč projekčním spektrem. Ať jsou to rekonstrukce, novostavby, rozpracované projekty nebo projekty vycházející z prostorového (3D) zpracování. Kromě kreslení stavebních konstrukcí dle ČSN, nabídky konkrétních výrobců a dalších nezbytných pomůcek pro kreslení, je velkým přínosem vytváření výkazů, tabulek a kusovníků na základě půdorysných výkresů. Ostatně tento projekt, který vyžadoval jak zpracování historického objektu, tak citlivé zasazení nového objektu koncertního sálu je toho důkazem.

Dipl. Ing. Karel Sehyl a kolektiv


VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ CENTRUM BROUMOV – REVITALIZACE KLÁŠTERA | INS spol. s r.o. | Česká Republika

Použitý software : CADKON Stavební konstrukce

Revitalizace kláštera v Broumově na vzdělávací a kulturní centrum. "Projekt řeší revitalizaci hodnotného objektu národní kulturní památky s ohledem na jeho historickou hodnotu. Hlavním cílem projektu je programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera - vytvořit prostory pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost. Veškeré prostory jsou navrženy s ohledem na stávající dispozici, ve snaze o minimalizování bouracích prácí."

 Revitalizace kláštera

Pro práci na tomto typu projektu se ukázalo jako nejvýhodnější využití programu CADKON Stavební konstrukce, který je nástavbou AutoCADu. Využitím CADKONu bylo docíleno zpracování projektové dokumentace v kratším čase s minimalizací možných chyb projektanta, než při použití samotného AutoCADu. K usnadnění tvorby projektové dokumentace, na které pracuje tým projektantů, přispívá snadné ovládání, jednoduché sdílení dat a souborů a možnost ovlivnění dalšího vývoje používaného programu. Pro takto náročnou stavbu nelze zvolit program pracující ve 3D, zde by se neosvědčil. Použitý CADKON je optimální volba pro vytvoření plnohodnotné projektové dokumentace ve 2D dle současných platných norem ČSN.


Rekonstrukce DFN Motol křídla D a D1 | SANIT STUDIO s.r.o. | Česká Republika

Použitý software : CADKON Zdravotechnika

Rekonstrukce vnitřní kanalizace a vovovodu nemocnice Motol křídla D a D1. Projekt vnitřní kanalizace řeší odvedení vnitřních splaškových a dešťových vod z objektů do areálové oddílné kanalizace DFN Motol. Projektová dokumentace řeší komplexní rekonstrukci stávajícího vybavení ZTI ve vazbě na nové stavebně technické řešení objektu. Jedná se o komplexní rekonstrukci domovních rozvodů kanalizace, včetně napojení nově navržených zařizovacích předmětů a vybavení zdravotnické technologie, nově navržených střešních vtoků. Projekt vnitřního vodovodu řeší nové domovní rozvody studené pitné vody, požární vody, teplé vody a cirkulace teplé vody. Projektová dokumentace řeší komplexní rekonstrukci stávajícího vybavení ZTI ve vazbě na nové stavebně technické řešení objektu. Jedná se o komplexní rekonstrukci domovních rozvodů výše uvedených, včetně napojení nově navržených zařizovacích předmětů, nově navržených zdravotnických zařízení a technických zařízení, případně propojení se sousedními objekty.

 rekonstrukce motol

Projektová dokumentace celého objektu byla vypracována v programovém vybavení AutoCAD LT s profesní nadstavbou CADKON ZTI. Využitím nadstavby CADKON ZTI byla ve všech fázích projektu umožněna rychlejší reakce na požadavky generálního projektanta a investora při koncepčních úpravách včetně následného vyhotovení „skutečného provedení stavby“ v této profesi. Výhoda používání nadstavbových funkcí se uplatňuje již od samého počátku projektu, např. při rychlém a efektním kreslení stoupacích potrubí, trubních rozvodů, doplňkových dílů kanalizace (vpusti, sifony, …). K dalším hojně využívaným funkcím, které usnadnily práci na tomto projektu, je tvorba legend potrubí, dimenzování, kótování, vykreslování rozvinutých řezů kanalizace, atd. Při navrhování rozmístění zařizovacích předmětů je možno vybírat z velkého množství bloků, které jsou přehledně členěny v nabídce a jejich vložení do projektu zabere minimum času. Dnešní praxe velkých stavebních firem je, že chtějí projektovou dokumentaci v „živé“ digitální podobě tak, aby bylo možno, pokud to jde, on line s projektantem konzultovat přímo nad řešenými detaily stavby – rozvodů apod.


Rekonstrukce a dostavba terminálu letiště M.R. Štefánika | atavis s.r.o. | Česká Republika

Použitý software : CADKON Zdravotechnika

Předmětem je ležatá splašková kanalizace vedená ve dvojité podlaze nad základovou deskou v suteréním podlaží. Ležatá kanalizace je vedena na přečerpávací stanici. V suterénu se nachází sociální zařízení a technické místnosti.
Programem CADKON jsou vykresleny trasy ležaté kanalizace, ke kterým byly následně doupraveny popisy stoupaček, v řezech zakreslena kanalizace nad podlahou, a některé specifické detaily jako např. přečerpávací stanice.

rekonstrukce letiště


Novostavba multifunkční budovy Diamant VN3 | Alpine-Energie Česko s.r.o. | Česká Republika

Použitý software : CADKON Vzduchotechnika

Použitý software : CADKON Vytápění a potrubí

Multifunkční budova Diamant byla dokončena ve čtvrtém kvartálu roku 2013 a je v současné době nejmodernější budovou na Václavském náměstí. Budova má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží, jež slouží jako technologické zázemí, sklady a obchodní plochy. V přízemí až 2. patře se nacházejí obchodní plochy, ve 3. až 5. patře jsou kancelářské prostory renomovaných firem. V 6. až 7. patře se pak nachází 24 luxusních apartmánů pro dlouhodobé i krátkodobé ubytování.

diamant

Vzduchotechnika
Vysoce účinné VZT jednotky s rekuperací tepla. Přívod upraveného vzduchu do obchodních jednotek a kanceláří vyústkami, FCU do zasedacích místností s proměnným průtokem.
Vytápění a chlazení
Zdrojem tepla jsou dva plynové kondenzační kotle. Centrálním zdrojem chladu jsou dvě vodou chlazené chladicí jednotky. Otopná soustava ÚT objektu je teplovodní, s nuceným oběhem topné vody. Apartmány v 6. a 7. patře – otopná tělesa. Kancelářské prostory a obchodní jednotka – FCU. Sklady v 2. PP jsou vytápěny teplovzdušně, prostřednictvím VZT. Rozvody chladu pro FCU a chladiče VZT. Systém předehřevu TV teplem z chlazení. Systém volného chlazení – freecooling.
Odvod tepla a kouře
Instalován systém samočinného odvětrávacího zařízení pro zajištění odvodu kouře a tepla při požáru.


Novostavba bytového objektu Sluneční věž | VMS projekt. s r.o. | Česká Republika

Použitý software : CADKON Stavební konstrukce

Novostavba bytového domu v Praze - Karlíně. "Realizační projekt dvacetipatrového bytového domu s dvěma podzemními patry. Od třetího nadzemního podlaží jsou vlastní byty, které se rozkládají na celé ploše patra. Vstup do bytu je možný přímo z výtahu. Od spodních bytových pater jsou situovány byty menších rozloh (2+kk), kde postupně s přibývajícími patry jejich rozloha roste a od jedenáctého do dvacátého patra je situován vždy jeden byt (5+kk) na celé patro. Střecha domu je řešena jako zelená střecha se zapuštěným proskleným bazénem. Fasáda objektuje tvořena z hliníkových lamel."

novostavba sluneční věž

Pro projekt stavební a konstrukční části bylo využito programu AutoCAD LT s rozšířením o CADKON Stavební konstrukce. Kromě obecných kreslících prostředků AutoCADu LT se hojně využilo kreslení otvorů a výplní, odečítání ploch místností s tvorbou popisu místností a jejich výkazů do tabulek. Velkým přínosem bylo položkování výplní otvorů, klempířských a zámečnických výrobků, správa těchto položek a opět výkazy s kusovníky do tabulek. Při vytváření 3D modelu byla využito programu 3D Studio MAX.

Ing. Václav Steinhaizl, Vladimír Matějka, Ing. Jan Jedlička

Projektanti


BAUMAX České Budějovice | EI-PROJEKT | Česká Republika

Použitý software : CADKON Elektroinstalace

Obchodní centrum BAUMAX je řešen jako samostatně stojící objekt sloužící pro prodej zboží pro kutily, zahrádkáře a domácnost.Objekt je tvořen jednopodlažní prodejní halou členěnou na jednotlivé úseky dle prodávaného sortimentu pomocí regálového systému. Část haly je využita jako zahradní centrum. Na vnitřní zahradní centrum navazuje volná prodejní plocha.
Propojení je zajištěno prosklenou stěnou a provozně automatickými dveřmi. Na vnitřní prodejní plochu
v zadní části navazují skladové plochy uvnitř haly a přilehlý studený prodejní a skladový prostor stavebnin.
DRIVE-IN s možností vjezdu automobilů. Část skladové plochy uvnitř haly slouží pro příjem zboží, vedle je pak přířezovna pro drobné úpravy zakoupených desek.Vedle hlavního vstupu do objektu je patrový vestavek. V 1.NP je kancelář s informačním pultem, kancelář vedoucího, trezorová místnost, WC pro zákazníky je přímo přístupné ze zádveří. Ve 2.NP jsou pak místnosti pro zaměstnance – šatny s umývárnami, denní místnost, návštěvní místnost, archiv a sklad. Před objektem jsou dostatečné parkovací plochy pro zákazníky.

baumax budějovice

Pro zpracování rozvodů elektroinstalací vč. slaboproudých bylo využito programového vybavení AutoCAD LT s nadstavbou CADKON. Tento způsob projektování je výhodný zejména z důvodu vyhotovení výkazů výměr. umožňuje rychlou reakci výpisu materiálu na požadované změny v průběhu projektování a na případné změny v době realizace.
Není tím nikterak narušena komunikace s projektanty ostatních profesí ani z pohledu architekta v době zpracovávání projektu.


Polyfunkční komplex CPI City Center | Technika prostředí staveb - projekce a poradenství | Česká Republika

Použitý software : CADKON Vzduchotechnika

Dokumentace provedení stavby Polyfunkčního komplexu CPI City Center v Ústí nad Labem. CPI City Center Ústí nad Labem představuje víceúčelový komplex, jehož dominantní část tvoří výrazná administrativní budova s obchodním zázemím, na kterou navazuje samostatně stojící čtyřhvězdičkový kongresový hotel. V prvním nadzemním podlaží administrativní budovy jsou umístěny obchodní jednotky o celkové rozloze 2 900 m2. Projekt počítá s maximálně devatenácti jednotkami, které mají sloužit především jako zázemí pro kanceláře a hotel. Obchody a služby jsou přístupné z centrálního náměstí komplexu a z ulice. Součástí nabídky obchodů je také supermarket TESCO Express o rozloze 560 m2. Nájemci mohou využívat dalších synergických efektů z poskytovaných služeb v komplexu, jako je kvalitní stravování a catering, konferenční prostory nebo ubytování.

city center

Při zpracování projektu vzduchotechniky pro provedení stavby byly plně použity nástroje, které program CADKON Vzduchotechnika umožňuje a pomáhá urychlit práci projektanta. Velmi široká knihovna bloků potrubních dílů a tvarovek, ale i objektů, jak v obecné podobě, tak podle výrobců a dodavatelů, zjednodušuje a hlavně urychluje potřebný čas při grafickém zpracování projektu. V konkrétním projektu bylo použito jednoduché přiřazení pozicových čísel k jednotlivým dílům a následný výpis těchto dílů do tabulky s technickými daty a rozměry. Projekt byl zpracován pro tuzemského dodavatele, který požadoval standardní rozsah doplnit i o rozpis dílů potrubí. V případě výpisu potrubních dílů, pak velkou pomocí byl automatický výpis dílů s plochou jednotlivých dílů potrubí. Práce na vzduchotechnické části navazovala na projekční řešení stavby a ostatních profesí prováděné v Kazachstánu tamními projektanty. Pro rychlé a efektivní zapracování změn bylo samozřejmé používání externích referencí, s jednoduchou koordinací všech profesí.


Bytový dům Česká u Brna | TERMING s.r.o. | Česká Republika

Použitý software : CADKON Vytápění a potrubí

Jedná se o prováděcí projekt vytápění novostavby bytového domu s 30 byty v “Lokalitě 32“ v České u Brna. Akce byla vyprojektována v průběhu 1.pololetí roku 2009. Nyní se dům nachází ve stádiu těsně před dokončením.
Zdrojem tepla jsou kondenzační plynové kotle osazené v přízemí každé z pěti sekcí domu. Systém vytápění je teplovodní otopnými tělesy. Každá bytová jednotka je vybavena měřičem tepla a termostatem řídícím zónový ventil na patě bytu. Zdroje tepla zajišťují rovněž i ohřev TV v nepřímoohřívaných zásobnících TV situovaných vedle kotlů.
Součástí projektu jsou výkresy půdorysů čtyř nadzemních podlaží a schémata vytápění pro 5 sekcí objektu.

bytový dům česká

Při návrhu bylo pro zpracování výkresové dokumentace využito SW: Autocad LT 2009 a nástavby Cadkon TZB T. Dále bylo využito pro výpočet tepelných ztrát, návrh otopné plochy a nadimenzování otopné soustavy SW firmy Protech a to programů Tepelné ztráty a DimosW. V průběhu celého projektu byla maximálně využita i spolupráce mezi programy Cadkon TZB Ta Protech a prováděn vzájemný export a import dat, jednak při výpočtu tepelných ztrát, tak i při osazení otopné plochy do výkresů.
Veškeré programy se mi velmi osvědčily, jednak při vlastním zpracování projektu, ale také při provádění klientských změn v jednotlivých bytech.

Ing. Jan Henzl


FLORENTINUM | PBA INTERNATIONAL PRAGUE | Česká Republika

Použitý software : CADKON Vzduchotechnika

Projekt Florentinum je největší administrativní budova v České republice, zasazená do stávající řadové zástavby v Praze 1, na pozemku bývalé Typografie (vydavatelství Rudého práva). Z toho vyplývá nejen abnormálně velký rozsah systémů vzduchotechniky (v suterénech se nachází 5 strojoven, celkový objemový průtok čerstvého vzduchu jen pro kancelářskou část je okolo 250.000 m3/hod), ale také geometrická složitost půdorysu, navazujícího na stávající historické budovy téměř po celém svém obvodu a s postupně ustupujícími fasádami nadzemních podlažích tak, aby budova novostavby nestínila svým sousedům.

florentinum

Při vypořádávání se s těmito podmínkami jsme opět využili software CADKON jako účinný nástroj pro zvládnutí nemalého objemu práce v čase, stanoveném investorem stavby.
Grafickými výstupy, zpracovávanými CADKONem, jsou strojovny VZT v suterénech, včetně řezů, půdorysy suterénů, kde byla řešena náročná prostorová koordinace s ostatními instalacemi, půdorysy nadzemních podlaží s rozvody VZT ke koncovým prvkům - indukčním jednotkám, řezy stoupajících potrubí v instalačních šachtách a v neposlední řadě schémata zařízení VZT.


ASTANA-palác tvořivosti mládeže | b-Clima | Česká Republika

Použitý software : CADKON Vzduchotechnika

V prvním pololetí roku 2011 jsme zpracovali projekt pro provedení stavby pro Palác tvořivosti mládeže v Kazachstánu. Ve městě Astana se budoval komplex sportovních zařízení a naše společnost zpracovávala projekt na větrání ledové plochy zimního stadionu a větrání plaveckého stadionu.
Vzduchotechnické řešení plochy zimního stadionu bylo řešeno podobně jako u dříve zpracovávaných projektů ve spolupráci s dodavatelem řešení výroby a distribuce chladu pro zimní stadion. Zadávací klimatické údaje pro letní i zimní období byly oproti evropským zvyklostem mimořádné. Parametry venkovního vzduchu pro zadání byly tz = -40°C, hz = -35,2 kJ.kg-1, tL = 31°C, hL = 51,1 kJ.kg-1.
Pro prostory zimního stadionu byly navrženy dvě samostatné jednotky. Jednotka pro ledovou plochu s hlavním úkolem odvlhčení a zajištění teploty v prostoru nad ledovou plochou a jednotka pro zajištění mikroklimatických podmínek pro prostory diváků.

Astana

Při zpracování projektu vzduchotechniky pro provedení stavby byly plně použity nástroje, které program CADKON – VZT umožňuje a pomáhá urychlit práci projektanta. Velmi široká knihovna bloků potrubních dílů a tvarovek, ale i objektů, jak v obecné podobě, tak podle výrobců a dodavatelů, zjednodušuje a hlavně urychluje potřebný čas při grafickém zpracování projektu. V konkrétním projektu bylo použito jednoduché přiřazení pozicových čísel k jednotlivým dílům a následný výpis těchto dílů do tabulky s technickými daty a rozměry. Projekt byl zpracován pro tuzemského dodavatele, který požadoval standardní rozsah doplnit i o rozpis dílů potrubí. V případě výpisu potrubních dílů, pak velkou pomocí byl automatický výpis dílů s plochou jednotlivých dílů potrubí. Práce na vzduchotechnické části navazovala na projekční řešení stavby a ostatních profesí prováděné v Kazachstánu tamními projektanty. Pro rychlé a efektivní zapracování změn bylo samozřejmé používání externích referencí, s jednoduchou koordinací všech profesí.


Hokejové centrum Pouzar | b-Clima s.r.o. | Česká Republika

Použitý software : CADKON Vzduchotechnika

Řešení vzduchotechniky navazuje na celkovou koncepci zajištění chladu pro ledovou plochu a minimalizuje nároky na ohřev vzduchu.
V prvé řadě všechny klimatizační jednotky pro ohřev vzduchu využívají kondenzační teplo od zdroje chladu s teplotním spádem vody 40/30°C. Množství kondenzačního tepla chladícího agregátu zajišťuje 90% spotřeby tepla na ohřev vzduchu. Pro odvlhčení vzduchu u jednotky pro ledovou plochu je v zimním období využíván venkovní vzduch, který postačuje do venkovní teploty 0°C. Dále p ři vyšších teplotách venkovního vzduchu a při vyšším obsahu vlhkosti se používá kondenzační odvlhčení na chladiči vzduchu. Jako chladicí kapalina byla použita směs etylenglykolu s teplotním spádem -4/2°C. Pokud toto odvlhčení nedostačuje, na dodržení výsledné teploty rosného bodu vzduchu v hale, je vzduch v klimatizační jednotce veden přes sorpční odvlhčovací kolo. Pro provoz větrání celkem osmi šaten a přiřazených sušáren výstroje je řešen klimatizační jednotkou s proměnným vzduchovým výkonem. Podle obsazení šaten je provoz větrání mezi minimálním stálým větráním a plným chodem. Regulátory průtoku mezi minimem a plným výkonem jsou řízeny podle obsazení šaten a parametrů odvodního vzduchu z jednotlivých prostor. V hlavním přívodním potrubí je tlakovým čidlem řízen regulační motor obou ventilátorů přívodu i odvodu.

hokejové centrum


Polyfunkční objekt Moulíkova | Obermeyer HVAC s.r.o. | Česká Republika

Použitý software : CADKON Vzduchotechnika

Při návrhu větracích zařízení je v maximální možné míře využíváno zpětné získávání tepla a chladu z odpadního vzduchu. Podtlakové větrání je navrženo pro hygienická zázemí jednotlivých prostor. Nuceně větrané jsou podzemní garáže. Pro technické místnosti, jako jsou strojovny, rozvody a ostatní technické prostory pomocných provozů zajišťují větrací zařízení odvod tepla vznikajícího provozem technologických zařízení v nich umístěných.
Pro kanceláře a vstupní halu je navrženo teplovzdušné rovnotlaké větrání, které zajistí přívod čerstvého vzduchu v hygienicky nezbytném množství navrženém dle způsobu využití větraných prostor, větrací vzduch bude ohříván nebo chlazen. V zimě budou kanceláře a vstupní hala vytápěny otopnými tělesy, pro chlazení kancelářských prostor jsou navrženy aktivní chladící trámy (indukční jednotky), které kromě chlazení zajišťují distribuci větracího vzduchu ve větraných místnostech.
Chod zařízení je řízen systémem měření a regulace objektu.

objekt moulíkova


Okresní soud Sokolov | KTS-CZ s.r.o. | Česká Republika

Použitý software : CADKON Vytápění a potrubí

Dokumentace pro provedení stavby Okresního soudu Sokolov. Budova okresního soudu v Sokolově se nachází v centru města v částečně upravené podobě, kterou získala v 30. letech minulého století. Vzhledem k nedostatečným dispozičním, provozním, hygienickým a kapacitním podmínkám byly zahájeny práce na celkové rekonstrukci objektu obsahující i navýšení kancelářských prostor v podobě nástavby. Nově rekonstruovaný objekt bude čtyřpodlažní s jedním částečně podsklepeným patrem. Naše společnost se podílela na kompletní rekonstrukci zdravotních instalací, vytápění, chlazení a vzduchotechniky.

okresní soud

Program CADKON TZB skýtá nástroji, které dokážou velmi usnadnit běžnou práci projektanta. Od trasování potrubí (včetně např. kanalizačních tvarovek), vkládání jednotlivých bloků a symbolů až po detailní vykreslení zařízení TZB ve 2D. Kreslení řezů, detailu a schémat je při správném použití programu snadné a tím šetří čas. Velmi výhodné je propojení linky vytápění s výpočetním programem fy. PROTECH, která ulehčuje výpočet tepelných výkonů a vkládání otopných těles. Samozřejmostí je využívání externích referencí-základ správné kolektivní práce umožňující rychlou a efektivní koordinaci jednotlivých profesí. Těchto a spousta dalších nástrojů programů AutoCAD LT a CADKON TZB bylo při projektu „Rekonstrukce okresního soudu v Sokolově“ použito.


Rekonstrukce administrativní budovy QUBIX | Alpine-Energie Česko s.r.o. | Česká Republika

Použitý software : CADKON Vzduchotechnika

Použitý software : CADKON Vytápění a potrubí

Projekt Qubix 4 je rekonstrukcí administrativní budovy z roku 1976 na moderní kancelářskou budovu s komerčním přízemím. Budova má sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží, jež slouží jako garáže a technologické zázemí. V přízemí se nachází restaurace a obchody, ostatní nadzemní podlaží slouží jako kanceláře.

qubix

Vzduchotechnika
Vysoce účinné VZT jednotky s rekuperací tepla. Přívod upraveného vzduchu do kanceláří vyústkami, indukčními jednotkami do zasedacích místností s proměnným průtokem.

Vytápění a chlazení
Plynové kondenzační kotle jako zdroj tepla. Dvojice kompresorových chladících strojů se suchým chladičem s možností volného chlazení jako zdroj chladu. Vytápění a chlazení kancelářských prostor kapilárními rohožemi v omítce stropu. Možnost využití tepla z chlazení k vytápění kanceláří v přechodném období.


Dostavba areálu Úvalských škol | PBA INTERNATIONAL PRAGUE s.r.o. | Česká Republika

Použitý software : CADKON Vzduchotechnika

Dostavba areálu Úvalských škol, jehož výstavba je plánována v obci Úvaly, nám.Arnošta z Pardubic 8, bude větrána přirozeným a částečně nuceným způsobem tam, kde přirozené větrání nevyhovuje pro dodržení požadovaných hygienických parametrů. Vytápění je navrženo podlahové kombinací s konvektory a ot.tělesy. Jedná se o přístavbu tělocvičny, jídelny jak pro žáky tak pro obyvatelé Úval, dále kuchyň a zázemí, třídy se sborovnou a vstupní haly se šatnami. Navržena je nově strojovna vzduchotechniky, kde jsou umístěny jednotlivé jednotky VZT s rekuperací, rozvod vzduchu je ze čtyřhranného potrubí a ostatní prostory z potrubí spiro. Na střeše budovy jsou umístěny VZT zařízení pro další podlaží.

úvalské školy

Autodesk

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.