Advance Design 2022 - vybrané novinky a zdokonalené funkcionality

Červen 2021 - GRAITEC, s potěšením oznamuje vydání nové verze Advance Design 2022. Na základě potřeb a požadavků stále rostoucí komunity uživatelů, která se mimochodem vytváří i kolem všech dalších produktů vyvíjených společnosti GRAITEC, jsme vyvinuli nové funkcionality, které umožní ještě kvalitnější zpracování Vašich statických výpočtů konstrukcí. pas obrazok AD 2021 opt

Advance Design 2022, špičkový software pro statickou analýzu konstrukcí, byl doplněn o řadu nových funkcionalit. Novinky, které Vám usnadní práci jsou zejména:  

 • Automatická generace zatížení od jednoho nebo skupiny jeřábů
 • Rozšíření možností výpočtu MKP o novou vazbu v uzlu, výpočet „performance point“ pro metodu postupného přitěžování push-over podle EN1998 a ATC40. 
 • Návrh a posouzení za studena tvarovaných ocelových průřezů podle EN1993-1-3 a EN1993-1-5 včetně podrobných textových posudků. 
 • Modul pro návrh a posouzení železobetonových desek RC Slab, včetně použití součtové návrhové metody a automatické generace 3D výztuže a výkresové dokumentace. 
 • Pokročilé možnosti návrhu a posouzení v modulech pro ŽB konstrukce, včetně nových metod generace podélné výztuže na nosnících a sloupech a nových voleb pro výpočet únosnosti základů. 
 • Zdokonalená funkcionalita generování 3D výztuže: definice smykové výztuže sloupu je nyní výrazně jednodušší. 
 • Rychlejší analýza ocelových přípojů díky automatické generaci obálek zatěžovacích kombinací. 
 • Nový mechanismus synchronizace, který zdokonaluje propojení s produkty Autodesk (Advance Steel a Revit) při BIM pracovních postupech. 
 • Desítky různých nových funkcionalit a úprav na základě požadavků našich uživatelů z celého světa, které přináší zefektivnění každodenní práce. 

Advance Design 2022 - vybrané novinky a zdokonalené funkcionality

GENERACE ZATÍŽENÍ OD JEŘÁBŮ

Do nové verze Advance Design 2022 byl implementován nový generátor zatížení jeřáby. Tento nový generátor používá pro generaci zatížení od mostových a monorail jeřábů sady specifických zatěžovacích stavů s postupnými polohami jeřábu. 

Tato zatížení jsou definována po definované trase (jeřábová dráha). Hodnoty zatížení lze definovat manuálně zadáním kolových tlaků, nebo mohou být generovány automaticky podle zadané specifikace jeřábu a použité normy (podle pravidel EN 1991-3 a ASCE). Je možné definovat a analyzovat více jeřábů najednou, a to buď na stejné jeřábové dráze, nebo na více jeřábových drahách. 

Spolu s generováním zatěžovací stavů jsou také generovány sady obálek zatěžovacích stavů ze všech poloh zatížení. Konečné kombinace zatížení jsou definovány jako kombinace typických zatěžovacích stavů (stálé, užitné, vítr...) a obálek zatížení od jeřábu.   

Statický výpočet a výsledky kombinací se neliší od ostatních typů zatížení a výsledky je možné zobrazit jak pro každou polohu jeřábu, tak i pro obálky zatížení od jeřábu. Specifický pro jeřáby je nový typ grafického výstupu – příčinkové čáry. Příčinkové čáry graficky znázorňuje průběhy výsledku v daném bodě pro všechny po sobě jdoucí polohy jeřábu. Tyto příčinkové čáry mohou být zobrazeny z pásu karet v postprocesoru.  

VYLEPŠENÍ PUSH-OVER ANALÝZY

Analýza Push-over, která byla zavedena do Advance Design od verze 2021, byla rozšířena o možnost výpočtu performance point”. "Performance point" je bod rovnováhy mezi kapacitou konstrukce a účinky zemětřesení, reprezentovaný push-over křivkou (kapacitní křivkou) a seismickou odezvou ve formě spektra seismické odezvy posunu (křivka odezvy). Advance Design 2022 transformuje seismické spektrum odezvy na ADRS (spektrum odezvy zrychlení posunutí) spektrum podle EC8, nebo ATC40 a pro určení “performance point” ho prokládá kapacitní křivkou. Tyto dvě křivky jsou zobrazeny ve formátu ADRS a v jejich proložením se graficky určí “performance point”. Odpovídající graf je možné zobrazit v rámci průběhových křivek výsledků pushover. 

Propojení v uzlu

Počínaje Advance Design 2022 je k dispozici nový typ vazby: Propojení v uzlu. Vazba je definována na průsečíku lineárních prvků a umožňuje definovat uvolnění jednotlivých stupňů volnosti vazeb lineárních prvků v tomto bodě. Tento typ vazby je možné využít pro různé typy propojení a je zvláště užitečný při modelování nůžkového spojení mezi dvěma lineárními prvky nebo kloubového podepření spojitých vaznic na příčlích rámu. Ve vlastnostech nového typu vazby můžeme zadat jeho parametry, počínaje souřadnicovým systémem (globálním nebo lokálním) používaným pro jeho definici. Pokud je zvolen lokální souřadnicový systém, uvažuje se s lokálním systémem hlavního prvku. Následně je možné pro každý stupeň volnosti vybrat způsob propojení mezi prvky v daném bodě: pevné, pružné nebo volné. 

Návrh a posouzení za studena tvarovaných profilů

Advance Design 2022 přináší možnost návrhu a posouzení za studena tvarovaných prvků podle EN1993-1-3.and EN1993-1-5. Ocelové průřezy tvarované za studena jsou vyráběny válcováním nebo ohýbáním tenkých ocelových plechů a tvoří hlavní i sekundární nosné prvky. Ocelové průřezy tvarované za studena mají využití v různých typech konstrukcí, mimo jiné jako okapové nosníky, stěnové sloupky, podlahové nosníky, rámové nosníky nebo střešní vaznice.

Výsledky návrhu je možné zobrazit graficky, nebo jako výsledky posouzení pro jednotlivé prvky, včetně výpočtu účinné plochy průřezu, lokálních imperfekcí, distorzního vyboulení (§5.5 EN1993-1-3), účinků kroucení od excentricity zatížení (§6.1.6 EN1993-1-3), účinků zkroucení průřezu (použitím 7 stupňů volnosti), posouzení průhybů (§7.1 EN1993-1-3) … 

NOVÝ MODUL RC SLAB (ŽB DESKA)

Od verze Advance Design 2022 je možné pro železobetonové desky použít nový modul RC Slab Tento nový RC Slab modul přináší nové funkcionality. Možnost stanovení teoretické výztuže součtovou metodou, generace skutečné výztuže na základě teoretické výztuže, a navíc generace dokumentace včetně výkresů výztuže.  

Data, jako je geometrie desky a nosný systém nosníků, sloupů a stěn, jsou přenesena z hlavního globálního MKP modelu do modulu RC Slab. Jelikož analytický model pro výpočet MKP se může částečně odlišovat od skutečné geometrie, RC Slab umožňuje několik způsobů úpravy geometrického modelu, včetně uvažování skutečného vnějšího obrysu desky.

Uživatel může použít součtovou metodu k určení teoretické výztuže na základě vnitřních sil. Jedná se o vícestupňovou metodu, která se v prvním kroku skládá z teoretického rozdělení desky na několik pruhů. Následně jsou pro každý pruh samostatně integrovány vnitřní síly, z nichž získáme výsledné vnitřní síly na šířku pruhu v jeho ose. Na základě těchto vnitřních sil pruhu je stanovena teoretická výztuž pro každý pruh a následně navržena skutečná výztuž. 

Po navržení skutečné výztuže může uživatel generovat dokumentaci včetně výkresů. Ve výchozím nastavení jsou výkresy generovány jako pohled shora pro horní a dolní výztuž, ale je také možné generovat výkres s oběma povrchy výztuže současně. Je také možné nastavit řadu dalších parametrů, jako je počet viditelných prutů, typy popisů, měřítko a další.

POKROČILÉ MOŽNOSTI NÁVRHU A POSOUZENÍ V MODULECH PRO ŽB KONSTRUKCE

Do modulů RC Beams (Nosníky) a RC Columns (Sloupy) byla implementována nová metody pro určení umístění podélné výztuže. V obou případech byly předchozí metody založeny na přednastaveném počtu nebo rozteči výztužných položek, zatímco nová metoda umožňuje automatický výběr počtu položek výztuže a začíná s nejmenším dovoleným průměrem, který je v každém kroku zvětšován. Rychlým porovnáním obou nyní použitelných metod se můžeme rozhodnout, zda pro danou požadovanou plochu teoretické výztuže použijeme řešení s méně položkami větších průměrů, nebo vice položek menších průměrů.

Do analýzy základových konstrukcí na vícevrstvém podloží byla přidána nová metoda výpočtu únosnosti základu, která se nazývá Substituční metoda návrhu základů. V tomto postupu je posuzována únosnost každé vrstvy zeminy samostatně – počínaje od úrovně základové spáry. Následně se ovšem další vrstva posuzuje, jako by šlo o nejvyšší vrstvu. Z tohoto důvodu je uvažováno s fiktivním základem umístěným na horním líci uvažované vrstvy, který má větší rozměry a síly. To vede k odlišnému rozdělení napětí a únosnosti základu. Tato metoda je zejména vhodná, pokud únosnost spodních vrstev je menší než únosnost vrstev nad nimi.

ZDOKONALENÁ FUNKCIONALITA GENEROVÁNÍ 3D VÝZTUŽE

Nejnovější verze software nabízí velký počet zdokonalení týkajících se generace a editace 3D výztuže v návrhových modulech pro železobetonové konstrukce. Jednou z nich je kompletně přepracovaná část editace smykové výztuže sloupů. Díky možnosti editování vzájemných vazeb jednotlivých sad výztuže pomocí tabulky, stejně jako jednoduchému výběru způsobu rozdělení smykové výztuže po výšce sloupu, je editace a generace smykové výztuže rychlá a intuitivní.  

Dalším příkladem zdokonalení je snadná konfigurace a definice vícenásobných třmínků ŽB nosnících.  Nyní je výběr půdorysné konfigurace vícenásobných třmínků velmi rychlý a intuitivní, díky grafické nápovědě znázorňující způsob uspořádaná třmínku pro daný počet prutů svislé výztuže. 

Rychlejší analýza ocelových přípojů

Od verze 2022 lze u všech typů přípojů, které je možné navrhovat pomocí modulu Steel Connection použít pro jejich návrh buď všechny kombinace, nebo použít automaticky definované obálky kombinací. V tomto případě jsou přípoje navrhovány pouze na kombinace, které splňují skupinu kritérií obálky, tak aby bylo zaručeno, že všechny kombinace, jejichž výsledkem jsou minimální/maximální silové účinky jsou zohledněny. Výhodou tohoto postupu je značná úspora času výpočtu při větším počtu kombinací. 

Nejnovější verze Advance Design přináší několik vylepšení souvisejících s načítáním výsledků vnitřních sil do modulu Steel Connection. Hlavními změnami jsou možnost exportu vnitřních sil z uživatelsky definovaných obálek zatěžovacích stavů a možnost exportu definice kombinací a výsledných hodnot sil z kombinací. Kromě výše uvedeného byl upraven i způsob exportu vnitřních sil do modulu Steel Connection. Je možné použít tři postupy v závislosti na vybrané volbě způsobu exportu v dialogovém okně Aplikace na kartě Graitec BIM a v závislosti na tom, zda byly obálky zatěžovacích kombinací v modelu definovány. 

Nový mechanismus synchronizace

Dialogové okno používané pro synchronizaci dat ve formátu Graitec GTCX bylo zcela změněno. Díky tomu je proces synchronizace modelů mnohem jednodušší a rychlejší. Díky novým volbám má uživatel větší možnost ovládání synchronizovaných dat. Mezi mnoha dalšími zdokonaleními a novými funkcemi můžeme zmínit schopnost snadné filtrace dat, snadnou konfigurace tabulky, přehlednější prezentaci stavu a změn a stromovou datovou strukturu. Navíc je možné vybrat rozsah výsledků importovaných do aplikace Autodesk Revit. 

RŮZNÉ DALŠÍ ÚPRAVY

Tato verze Advance Design 2022 rovněž přináší velké množství zdokonalení a úprav na základě podnětů tisíců našich uživatelů. Zde najdete výběr z desítek nových funkcionalit, které byly implementovány do této verze.  

Rychlejší přístup k nastavení grafických výsledků: Pro snazší práci s výsledky výpočtů MKP a snazšímu přístupu k často používaným příkazům, byla na pás karet Výsledky přidána dvě nová tlačítka pro ovládání výběru zatěžovacích stavů a definici obálek zatížení. 

Možnost uložení barevné škály výsledků: Pro snadné použití vlastní legendy barev pro zobrazení výsledků, byla do Advance Design 2022 přidána možnost uložit aktuální definici barevné škály. Uloženou škálu barev je možné sdílet mezi projekty.

Uživatel může nyní nastavit počet barevných zón z místo původních 16 barev až na 50. 

Napětí v podporách dostupné na pásu karet: V seznamu výsledků MKP, které jsou k dispozici pro podpory na pásu karet Výsledky, je nyní možné vybrat i napětí. Tato změna umožňuje zobrazit výsledky napětí na lineárních i plošných podporách. 

Další typy stupňů využití pro Únosnost: Ve verzi Advance Design 2022 pokračujeme s rozšiřováním dostupnosti dalších podrobnějších výsledků analýzy ocelových konstrukcí. Proto je do seznamu grafické reprezentace výsledků doplněno několik dalších typů posouzení z probíhajícího výpočtu pevnostní analýzy z řady kombinací sil.

Automatické generace obecného přípoje na vybraných prvcíchPři definování obecných přípojů na vybraných prvcích jsou nyní přípoje generovány samostatně na každém uzlu/průsečíku vybraných lineárních prvků. Je zahrnut i výběr bodových podpor, jelikož nyní lze obecné přípoje generovat i mezi bodovými podporami a lineárními prvky. Tato zdokonalená funkčnost výrazně zvyšuje rychlost definice obecných přípojů na konstrukci.

Modelování přípoje se smykovou deskou: Advance Design 2022 umožňuje definici přípojů se smykovou deskou. Nový typ přípoje je možné vytvořit použitím nových příkazů, které lze nalézt na záložce Přípoje na pásu karet Objekty: 

 • Nosník na stojinu nosníku  
 • Dva nosníky na stojinu nosníku  
 • Nosník na přírubu sloupu   
 • Nosník na stojinu sloupu   
 • Dva nosníky na stojinu sloupu

Možnost řešení super-prvku v modulu RC BeamOd verze 2022 je v Advance Design možné spojitý železobetonový nosník modelovaný jako super-prvek, složený z jednotlivých prvků, řešit v modulu RC Beam (ŽB Nosník). Nejprve je nutné vytvořit super-prvek složený z jednotlivých jednopolových nosníků. Tento postup přináší mnoho výhod, včetně možnosti pracovat se super-prvkem jako se spojitým nosníkem, který však může mít v jednotlivých polích různé parametry (například výšku průřezu).

Výkazy KARI sítí: V modulu pro železobetonové stěny RC Wall i v novém modulu pro železobetonové desky RC Slab je nyní možné generovat výkazy KARI sítí. Výkazy obsahují informace o použitém typu sítě, jejím stříháním a může být přidána na výkres samostatně, nebo spolu s výkazem vázané výztuže. 

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím:

 • Marie Heřmanová
 • E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Autodesk

Tento web používá k poskytování služeb, marketingovým účelům a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.