Pre nastavenie projektu výškových budov čaká projektanta v Revite na začiatku vytvorenie väčšieho množstva podlaží/Levels. Pomenovanie týchto prvkov v Revite je náročné, keďže pri každej zmene je potrebné prečíslovať ostatné prvky ručne. Takisto svetlú alebo konštrukčnú výšku potrebujete mať navzájom rovnakú.

V tomto blogu si ukážeme ako jednoducho nastaviť a následne aj upravovať tieto prvky hromadne a zároveň, ako nám sada nástrojov PowerPack pomôže pri rýchlom pre-/označovaní Podlaží/Levels.

Nastavenie podlaží

Pre náš príklad viacpodlažnej budovy budeme vychádzať zo schémy výšok:

Pomocou funkcie Podlaží/Levels vytvoríte podlažia nad a pod podlažiami v šablóne. Podlažia nemusíte pri práci premenovať, necháme to na PowerPack. Najrýchlejšia funkcia pre tvorbu veľa podlaží je funkcia Pole/Array, pričom vypnite zoskupenie prvkov – Seskupit a Asociovat/Group and Associate. Pri kopírovaní podlaží Revit nevytvorí výkresy, ale s tým nám opäť pomôže PowerPack. Pri práci postupujte voľne, nemusíte dodržiavať požadované výšky podlaží. Typické podlažia okótujte jednou priebežnou kótou a nastavte väzbu EQ. Následne zakótujte podlažia, táto kóta pre nás reprezentuje konštrukčnú výšku typických podlaží. Teraz nastavte v tejto kóte konštrukčnú výšku podlažia a všetky podlažia spojené kótou s väzbou EQ majú rovnako nastavenú konštrukčnú výšku. Po nastavení konštrukčnej výšky pre typické podlažia túto kótu zamknite. Podobným postupom môžete pokračovať aj v podzemných podlažiach.

Zakótujte parter, v našom prípade kótu medzi 1.NP a 2.NP a nastavte požadovanú konštrukčnú výšku. Uvidíte, že všetky typické podlažia sa posunuli, pričom si zachovali vďaka zamknutej väzbe nastavenú konštrukčnú výšku. Po nastavení konštrukčnej výšky v parteri aj túto kótu zamknite. Teraz, keď potrebujete zmeniť konštrukčnú výšku v typických podlažiach, túto kótu odomknite, nastavte novú hodnotu konštrukčnej výšky pre typické podlažie a opäť kótu zamknite. Pomocou väzieb teda môžete meniť výšky podlaží bez náhodnej zmeny susednej kóty.

steroidy1

Zložité ? Použite funkciu Globálni Parametry/ Global Parameters ! Vyberte kótu označujúcu konštrukčnú výšku podlažia a v záložke Upravit/Modify kliknite na tlačítko Vytvořit Parametr/Create Parameter. Pre zmenu výšky teraz môžete z menu Globálni Parametry/ Global Parameters meniť výšky podlaží a mate o nich prehľad na jednom mieste.

steroidy2

Revit ale pri vytváraní podlaží pomenúva podlažia abecedne. Pre pomenovanie podlaží podľa štandardnej terminológii XX.PP a XX.NP príde vhod funkcia PowerPacku - Číslovaní. Vyberte kategóriu podlažia pre prečíslovanie. Následne ako príponu zadajte PP pre podzemné a NP pre nadzemné podlažia. Vždy môžete takto číslovať len NP a len PP podlažia ! Preto je ešte potrebné vybrať Podlaží/Levels, ktoré budete prečíslovávať, ideálne oknom. Je potrebné ešte správne nastaviť smer číslovania: Pre NP musíte vybrať smer Dolu-> Nahoru -> XX a pre PP Nahoru -> Dolu-> XX:

steroidy3

V Prohlížeč Projektu/Project Browser máte teraz všetky výkresy, resp. pohľady podlaží, pričom Revit štandardne radí tieto pohľady podľa názvu, tj. 1NP, 1PP, 2NP, 2PP, ... Pre správne zobrazenie jednotlivých výkresov je ale potrebné nastaviť v Project Browser, aby radenie výkresov nebolo podľa mena podlažia, ale podľa výšky podlažia: Stačí kliknúť pravým tlačítko na Pohledy/Views v Prohlížeč Projektu/Project Browser a vybrať Organizace Prohlížeče /Browser Organisation. Môžete si upraviť aktuálne zobrazenie alebo vytvoriť vlastnú triediacu schému. Následne pod tlačítkom Upravit/Edit v záložke Seskupení a třídení/Grouping and Sorting je potrebné zmeniť položku Třídit podle/Sort By na Asociované Podlaží/Associated Level:

Obrázok1

PowerPacku pre Revit sme venovali niekoľko našich webinárov.
Pozrite si záznam webinára noviniek PowerPacku verzie 2022, kde môžete tu predstavené nástroje vidieť priamo v akcii! 

steroidy