ad-07-opt

Advance Design news opt

Dnes se budeme věnovat očekávaným novinkám v AD 2020. Z pohledu projektanta statika je lepší a přehlednější orientace v modelu důležitou novinkou úprava zobrazení uvolnění na koncích prutů. V nové verzi již budou dostupná různá grafická zobrazení pro různé typy uvolnění. Tuto novinku jistě oceníte při rychlé vizuální kontrole modelu.

Vylepšením uživatelského komfortu bude rovněž rozšíření kritérií pro výběr a filtraci prvků modelu, kde budete moci zvolit výběr prvků podle toho, zda je s nimi uvažováno ve výpočtu či ne a v postprocesoru pak možnost výběru prvku v závislosti na stupni využití.

Chystáme rovněž přepracovanou knihovnu materiálů pro dřevěné konstrukce.

Ve zpracování výsledků to pak bude možnost zobrazení více složek reakcí najednou.

Pro návrh ocelových konstrukcí pak přichází upravený dialog nastavení pro vázané kroucení, dále nové možnosti uživatelského nastavení pro optimalizaci průřezů a možnost nastavení oslabených průřezů na nosnících profilu L.

Funkcionalita podlaží

Mnozí z Vás se již s funkcionalitou podlaží setkali, nebo o ní mají alespoň základní znalosti. Je samozřejmě vhodná pro vícepatrové objekty typu administrativní budova nebo bytový dům. Dá se však využít i u jednopodlažních halových objektů, zde ale má její využití svoje limity.

Pojďme si v následujících krocích popsat ideální postup pro řešení konstrukce o více patrech, kde se většina podlaží ve velké části opakuje.

1, Na úvod je nutné si připravit stromovou strukturu systému. Pokud ji máme vytvořenou, lze ji uložit a využívat v dalších projektech. Pro různé počty pater je dobré mít připravené samostatné systémy pro odpovídající počet pater a ty pak do daného modelu načítat. Odpadne tak nutnost stromovou strukturu systému vždy editovat.

2, Stromovou strukturu zadáváme přes okno Navigátoru Konstrukce> Správa systému> Vytvořit podsystém, nebo jednoduše přes klávesu F6. Podsystém se vždy zadává pod právě označený systém (modré označení). Pokud tedy označíme systém Konstrukce, zadávám pod něj, pokud pak označím nějaký nově vytvořený podsystém, zadávám další kontrukce do tohoto podsystému.

ad 01 opt

3, První ze systémů můžeme označit např. NP 01. Po jeho vytvoření v okně Vlastnosti zatrhneme zatržítko Podlaží. Hodnoty Dolní a Horní úrovně můžeme ponechat defaultní 0.000 a 3.000 m.

ad 02 opt

ad 03 opt

4, Následně rozdělíme systém NP 01 na další podsystémy. Ty již přebírají nastavení výšek podlaží od nadřazeného systému. Doporučuji dělení minimálně na svislé a vodorovné konstrukce. S ohledem na odlišné číslování lineárních a plošných prvků je vhodné rozdělit každý systém vodorovný a svislý ještě právě na plošné a lineární podsystémy pro lepší následnou filtraci.

ad 04 opt

5, Dělení na podsystémy je ovšem individuální, pouze pro využití možnosti kopírování konstrukcí do jednotlivých pater je nutné zachovat pravidelnou strukturu.

6, Nyní založme pod hlavním systémem Konstrukce podsystém NP 02 a nastavíme výšky podlaží Horní = 6.000 Dolní = 3.000. Do něj nakopírujeme již vytvořené podsystémy ze systému NP 01. Stačí označit v hierarchii přímo podřízené systémy – v našem případě vodorovné a svislé (bez označení dalších podsystémů) a pomocí myši a klávesy CTRL je překopírujeme do systému NP 02. Pokud už bychom v nějakém systému měli vytvořené i konstrukční prvky, nevadí to, touto cestou se pouze zkopírují jednotlivé systémy a ne vlastní prvky.

ad 05 opt ad 06 opt

7, Stejný postup opakujeme pro všechna další podlaží. Máme tedy stejně členěná podlaží s jednotnou výškou 3.000 m. Stromovou strukturu si můžeme uložit pro použití v dalších projektech. V Navigátoru Konstrukce >Správa sytému> Export stromu.

8, Nyní můžeme v NP 01 vytvořit základní konstrukci složenou ze sloupů, trámů, stěn a desek. Nezapomeňte, že konstrukce se vždy vkládá do právě označeného systému. V okamžiku, kdy je zapnuta funkcionalita podlaží, jsou k dispozici možnosti tvorby vodorovných a svislých prvků se zjednodušeným zadáním, kdy pouze zadáváme souřadnice x a y jednotlivých bodů. Svislé konstrukce se automaticky vkládají mezi dvě nastavené úrovně podlaží, vodorovné pak na horní úroveň podlaží. Sloupy tak zadáváme 1 bodem v rovině, stěny a trámy dvěma, u desek pak je nutné zadat body všechny, jejich z-tová souřadnice je však přiřazena automaticky.

ad 07 opt

9, Všechny nebo jen některé konstrukce NP 01 pak můžeme různými způsoby vybrat  a použít příkaz kopírování. Zde nastavíme odpovídající vektor kopírování, v našem případě 0 0 3 (hodnoty jsou odděleny mezerou, ne čárkou) a po rozkliknutí záložky Pokročilé zatrhneme zatržítko  Vytvořit nové systémy, Název nastavím na NP, počáteční číslo systému na 2přírůstek na 7 (kopírujeme ze systému 1- NP 01 do sytému 8-NP 02) a počet kopií, v našem případě 2. Po provedení máme zkopírována 3 patra a všechny konstrukce zařazené v odpovídajících podsystémech

ad 08 opt ad 09 opt

10, Na závěr můžeme upravit výšky jednotlivým podlaží, například na 4.200 7.000 a 9.800. Výška stěn a sloupů a poloha trámů a desek se automaticky upraví.

ad 10 opt

Co říci na závěr. Předvedli jsme si nástroj na rychlou generaci vícepodlažní budovy, který nám při dodržení předvedeného postupu ušetří výraznou porci času při modelování projektu a zaručí začlenění jednotlivých prvků konstrukcí do příslušných systémů. Toho pak následně můžeme využít při filtraci konstrukcí například při zobrazení výsledků.

Pokud si uložím jednotlivé stromové struktury pro různou podlažnost, jsem schopen jich efektivně při modelování využít a opět šetřím čas, který bych strávil jejím opakovaným vytvářením v každém modelu zvlášť. Ano, jsou zde i jisté limity, pokud se na tuto funkcionalitu dívám jako uživatel, uvítal bych nějaká vylepšení pro šikmé trámy, které by byly podobně jako sloupy vázány mezi dvě úrovně podlaží.