Reference

Agroturistický areal Honětice | Ing. Eduard Šober PROJEKCE-TZB | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Agroturistický areal Honětice
 
Restaurant Rustikal | Projekční kancelář Petr Madrý s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
RESTAURANT RUSTIKAL
 
Stavební úpravy MŠ Bratří Čapků | Vladimír Kouba-PROJEKCE TZB | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Projekt technických zařízení budov řeší pro první etapu rekonstrukce mateřské školky nové rozvody kanalizace, vodovodu, plynovodu, vytápění a vzduchotechniky. Tato část spolu s dalšími stavebními úpravami musela být realizovatelná v odstávce přes letní prázdniny roku 2009. V další etapě bude realizováno zateplení objektu a venkovní úpravy.
Objekt je z počátku 70. let realizovaný formou panelové technologie, typické pro sídlištní výstavbu té doby. Původně je řešeno vytápění a dodávka teplé vody z kotelny CZT. Požadavkem investora bylo zřízení lokálního zdroje vytápění a přípravy teplé vody a zrušení zchátralého topného kanálu, dále nové řešení nevyhovujícího kuchyňského provozu. V souladu s platnou legislativou jsou pro jednotlivá oddělení doplněna sociální zařízení pro osoby se sníženou pohyblivou schopností.
Stavební úpravy MŠ Bratří Čapků
 
ASTANA-palác tvořivosti mládeže | b-Clima | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
V prvním pololetí roku 2011 jsme zpracovali projekt pro provedení stavby pro Palác tvořivosti mládeže v Kazachstánu. Ve městě Astana se budoval komplex sportovních zařízení a naše společnost zpracovávala projekt na větrání ledové plochy zimního stadionu a větrání plaveckého stadionu.
Vzduchotechnické řešení plochy zimního stadionu bylo řešeno podobně jako u dříve zpracovávaných projektů ve spolupráci s dodavatelem řešení výroby a distribuce chladu pro zimní stadion. Zadávací klimatické údaje pro letní i zimní období byly oproti evropským zvyklostem mimořádné. Parametry venkovního vzduchu pro zadání byly tz = -40°C, hz = -35,2 kJ.kg-1, tL = 31°C, hL = 51,1 kJ.kg-1.
Pro prostory zimního stadionu byly navrženy dvě samostatné jednotky. Jednotka pro ledovou plochu s hlavním úkolem odvlhčení a zajištění teploty v prostoru nad ledovou plochou a jednotka pro zajištění mikroklimatických podmínek pro prostory diváků.
ASTANA-palác tvořivosti mládeže
Při zpracování projektu vzduchotechniky pro provedení stavby byly plně použity nástroje, které program CADKON – VZT umožňuje a pomáhá urychlit práci projektanta. Velmi široká knihovna bloků potrubních dílů a tvarovek, ale i objektů, jak v obecné podobě, tak podle výrobců a dodavatelů, zjednodušuje a hlavně urychluje potřebný čas při grafickém zpracování projektu. V konkrétním projektu bylo použito jednoduché přiřazení pozicových čísel k jednotlivým dílům a následný výpis těchto dílů do tabulky s technickými daty a rozměry. Projekt byl zpracován pro tuzemského dodavatele, který požadoval standardní rozsah doplnit i o rozpis dílů potrubí. V případě výpisu potrubních dílů, pak velkou pomocí byl automatický výpis dílů s plochou jednotlivých dílů potrubí. Práce na vzduchotechnické části navazovala na projekční řešení stavby a ostatních profesí prováděné v Kazachstánu tamními projektanty. Pro rychlé a efektivní zapracování změn bylo samozřejmé používání externích referencí, s jednoduchou koordinací všech profesí.
 
Hokejové centrum Pouzar | b-Clima s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Řešení vzduchotechniky navazuje na celkovou koncepci zajištění chladu pro
ledovou plochu a minimalizuje nároky na ohřev vzduchu.
V prvé řadě všechny klimatizační jednotky pro ohřev vzduchu využívají kondenzační teplo od zdroje chladu s teplotním spádem vody 40/30°C. Množství kondenzačního tepla chladícího agregátu zajišťuje 90% spotřeby tepla na ohřev vzduchu.
Pro odvlhčení vzduchu u jednotky pro ledovou plochu je v zimním období využíván venkovní vzduch, který postačuje do venkovní teploty 0°C. Dále p ři vyšších teplotách venkovního vzduchu a při vyšším obsahu vlhkosti se používá kondenzační odvlhčení na chladiči vzduchu. Jako chladicí kapalina byla použita směs etylenglykolu s teplotním spádem -4/2°C. Pokud toto odvlhčení nedostačuje, na
dodržení výsledné teploty rosného bodu vzduchu v hale, je vzduch v klimatizační
jednotce veden přes sorpční odvlhčovací kolo.
Pro provoz větrání celkem osmi šaten a přiřazených sušáren výstroje je řešen
klimatizační jednotkou s proměnným vzduchovým výkonem. Podle obsazení šaten je
provoz větrání mezi minimálním stálým větráním a plným chodem. Regulátory
průtoku mezi minimem a plným výkonem jsou řízeny podle obsazení šaten a parametrů odvodního vzduchu z jednotlivých prostor. V hlavním přívodním potrubí je tlakovým čidlem řízen regulační motor obou ventilátorů přívodu i odvodu.
Hokejové centrum Pouzar
 
Rekonstrukce a dostavba Grandhotelu Pupp | LI-VI | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Rekonstrukce a dostavba Grandhotelu Pupp
 
Administrativní centrum Pankrác | OBERMAYER ALBIS-STAVOPLAN | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Administrativní centrum Pankrác
 
Polyfunkční objekt Moulíkova | Obermeyer HVAC s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Při návrhu větracích zařízení je v maximální možné míře využíváno zpětné získávání tepla a chladu z odpadního vzduchu. Podtlakové větrání je navrženo pro hygienická zázemí jednotlivých prostor. Nuceně větrané jsou podzemní garáže. Pro technické místnosti, jako jsou strojovny, rozvody a ostatní technické prostory pomocných provozů zajišťují větrací zařízení odvod tepla vznikajícího provozem technologických zařízení v nich umístěných.
Pro kanceláře a vstupní halu je navrženo teplovzdušné rovnotlaké větrání, které zajistí přívod čerstvého vzduchu v hygienicky nezbytném množství navrženém dle způsobu využití větraných prostor, větrací vzduch bude ohříván nebo chlazen. V zimě budou kanceláře a vstupní hala vytápěny otopnými tělesy, pro chlazení kancelářských prostor jsou navrženy aktivní chladící trámy (indukční jednotky), které kromě chlazení zajišťují distribuci větracího vzduchu ve větraných místnostech.
Chod zařízení je řízen systémem měření a regulace objektu.
Polyfunkční objekt Moulíkova
 
Administrativní budova GREEN FOX | Ing. Petr Matoušek, Technika prostředí staveb | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vzduchotechnika
Použitý software : CADKON Vytápění a potrubí
Administrativní budova GREEN FOX
 
Okresní soud Sokolov | KTS-CZ s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : CADKON Vytápění a potrubí
Dokumentace pro provedení stavby Okresního soudu Sokolov. Budova okresního soudu v Sokolově se nachází v centru města v částečně upravené podobě, kterou získala v 30. letech minulého století. Vzhledem k nedostatečným dispozičním, provozním, hygienickým a kapacitním podmínkám byly zahájeny práce na celkové rekonstrukci objektu obsahující i navýšení kancelářských prostor v podobě nástavby. Nově rekonstruovaný objekt bude čtyřpodlažní s jedním částečně podsklepeným patrem. Naše společnost se podílela na kompletní rekonstrukci zdravotních instalací, vytápění, chlazení a vzduchotechniky.
Okresní soud Sokolov
Program CADKON TZB skýtá nástroji, které dokážou velmi usnadnit běžnou práci projektanta. Od trasování potrubí (včetně např. kanalizačních tvarovek), vkládání jednotlivých bloků a symbolů až po detailní vykreslení zařízení TZB ve 2D. Kreslení řezů, detailu a schémat je při správném použití programu snadné a tím šetří čas. Velmi výhodné je propojení linky vytápění s výpočetním programem fy. PROTECH, která ulehčuje výpočet tepelných výkonů a vkládání otopných těles. Samozřejmostí je využívání externích referencí-základ správné kolektivní práce umožňující rychlou a efektivní koordinaci jednotlivých profesí. Těchto a spousta dalších nástrojů programů AutoCAD LT a CADKON TZB bylo při projektu „Rekonstrukce okresního soudu v Sokolově“ použito.
 

Strana 6 z 9

«ZačátekPředchozí123456789DalšíKonec»

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white