AZ TOWER | JAPE- projekt spol. s r.o. | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Dominantním prvkem projektu je výšková polyfunkční budova, nejvyšší svého druhu v ČR (109,5m což odpovídá výšce 309,7 m.n.m.). Těleso věže tvoří dva nestejně vysoké kvádry, které mezi sebou svírají ostrý úhel jak půdorysně, tak i pohledově z důležitého severního a jižního směru. Východní kvádr se dvakrát zalamuje a odklání od svislé osy (o 7 stupňů), jeho horní část se opírá o střední výtahovou šachtu - nejvyšší část budovy. Toto zalomení vytváří charakteristický znak budovy ve tvaru A, Z.
AZ TOWER
Projekt je zajímavý svým tvarem, především šikmou prolamovanou fasádou s mnoha otvory. Tato fasáda byla také nejtěžším prvkem při vytváření 3D modelu. Po prozkoumání možností programu bylo zvoleno vymodelovat ji pomocí 3D těles AutoCADu a ty poté je převést na stěny. Tímto způsobem byl vytvořen co nejvěrnější model za účelem co nejpřesnějšího výkazu výměr. Při vytváření modelu byl použit režim AC MultiUser, kde na modelu pracovalo více konstruktérů současně.
Ing. Jan Perlastatik, jednatel

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white