Dostavba skladové haly, Klášterec nad Ohří | Promstal Engineering, s.r.o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Konstrukční řešení haly vychází z dispozičních předpokladů, zejména však z požadavku instalace rozsáhlejší fotovoltaické elektrárny na střechu objektu, což sehrálo při návrhu ocelové konstrukce zásadní roli. Statický návrh nosné ocelové konstrukce je zajímavý především tím, že bylo potřeba stanovit účinky zatížení od větru na konstrukci samotné fotovoltaické elektrárny nad střechou haly. Druhým problémem bylo zohlednění rozdílných směrů působení účinků zatížení, a to z důvodu pootočení konstrukce roštu elektrárny vůči konstrukci haly. Z důvodu zjednodušení a lepší kontroly nad statickým modelem jsme přistoupili k návrhu konstrukce fotovoltaické elektrárny a konstrukce haly odděleně. Předběžně jsme vytvořili samostatný model konstrukce fotovoltaické elektrárny s podporami v místě přípojů na nosnou konstrukci haly. Po provedení výpočtu fotovoltaické elektrárny jsme u vybraných zatěžovacích stavů exportovali silové účinky v podporách a importovali je do příslušných zatěžovacích stavů v modelu konstrukce haly. Tato funkce nám umožnila převod silových účinků z pootočené soustavy souřadnic a dimenzování nosné konstrukce na základě reálných vnitřních sil.
Jednoznačne lze říci, že projekt obdobného charakteru je nemožné efektivně zpracovat bez odpovídajícího softwarového vybavení. Spolupráce programů Autodesk Advance Steel a GRAITEC Advance Design nám umožnila dokončit kompletní projekt od statického návrhu konstrukce až po vytvoření kompletní montážní a výrobní dokumentace v časovém horizontu dvou měsíců.
Ing. Pavel StiborJednatel společnosti Promstal Engineering, s.r.o.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white