Advance Design

AD badge_res

GRAITEC Advance Design je určen k provádění statických analýz stavebních konstrukcí a posuzování materiálů podle aktuálních norem. Splňuje všechny požadavky integrace projektu do rozšířených BIM pracovních postupů.


Přehled

GRAITEC Advance Design je komplexní výpočetní software určený k provádění statických analýz stavebních konstrukcí a posuzování materiálů podle národních verzí Eurokódů a dalších norem. V jednotném prostředí integruje všechny potřebné nástroje, od intuitivního vytváření multi-materiálových modelů konstrukcí různých typů, přes výkonné výpočetní jádro, až po přehlednou kontrolu výsledků. S ohledem na filozofii BIM nabízí inovativní pracovní postupy ve sdílení projektů napříč profesemi, především ve spolupráci s platformou Autodesk Revit nebo Autodesk Advance Steel.

Funkce

Ico1 Model Ico2 Libr Ico3 Zat

Modelování

Vytvářejte model konstrukce stejně snadno jako v běžné CAD aplikaci.

Knihovny

Využívejte předdefinované knihovny materiálů, profilů a zemin, nebo si vytvořte vlastní.

Zatížení

Simulujte různé typy zatížení konstrukce s využitím automatických generátorů.

Ico4 MKP Ico5 Vyp Ico6 PostP

MKP

Dosáhněte přesnějších výsledků adaptací sítě konečných prvků.

Výpočet

Provádějte různé typy výpočtů a analýz konstrukce.

Post-processing

Kontrolujte výsledky v modelu a aktualizujte je s novým výpočtem.

Ico7 Doc Ico3 Zat Normy

Dokumenty

Generujte dokumenty přímo do editovatelných formátů.

Interoperabilita

Šetřete čas využitím existujících podkladů.

Normy

Eurokódy s národními dodatky, americké a kanadské normy. Seznam dostupných norem naleznete zde.

Ico10 Beton Ico11 Ocel Ico12 Drevo

Beton - Eurokód 2

Požadovaná a reálná výztuž, trhliny, průhyby, interakční diagramy, T-průřez, protlačení desek, požár.

Ocel - Eurokód 3

Průhyby, pevnost, stabilita, požár, přípoje, globální imperfekce, optimalizace profilů, generátor konstrukcí.

Dřevo - Eurokód 5

Průhyby, pevnost, stabilita, požár, optimalizace průřezů.

Reference

Zvedaná podlaha v objektu Zimní jízdárny na Bratislavském hradě | EST Stage Technology, a.s. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Zvedaná podlaha byla navržena a realizována pro novou stavbu Zimní jízdárny, postavenou v areálu Bratislavského hradu. Cílem instalace zřízení je zakrytí historických základů z římské doby při využití objektu pro potřeby taneční, konferenční a jevištní, a zároveň jejich zpřístupnění návštěvníkům. Konstrukce zvedané podlahy musí unést statické zatížení, přenést předepsanou frekvenci kmitání a nedeformovat se ve složeném stavu. Při návrhu se řešily různé zatěžovací stavy v různých polohách zvedané klapky a prováděla se váhová optimalizace.
Po montáži u uživatele se prováděly zkoušky dodaného zařízení a dosažené hodnoty se porovnávaly s vypočtenými hodnotami. Bylo dosaženo téměř shodných údajů.
Ing. Jaroslav VálkaHlavní projektant ve společnosti EST Stage Technology, a.s.
Bytové domy Nové Chabry, Dolní Chabry, Praha | HHStatika s.r.o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Jedná se o novostavbu čtyř bytových domů uložených na společném suterénu. Konstrukční systém suterénu budovy je kombinovaný, železobetonový a zděný. Půdorysný tvar je přibližně čtvercový o maximálních rozměrech suterénu cca 65 x 68 m. V 1.PP jsou navržena garážová stání, nadzemní část se skládá ze čtveřice objektů, které mají shodně 5 nadzemních podlaží, kdy 5.NP je půdorysné ustoupené.
Model byl vytvořen na podkladu dxf, stěny pak byly rychle vytaženy do pater a výškové úrovně zakotveny v systémech jednotlivých podlaží. Klimatické zatížení a zemní tlak byly generovány automaticky. K vyloučení tahových účinků ze zdiva byl model rozdělen na jednotlivé podlaží a využita funkce pro export reakcí z podpor do zatížení.
Díky snadnému modelování, srozumitelným výsledkům a možnostem posuzování materiálů představuje Advance Design výpočetní software, který je vhodný pro každodenní využití ve statické praxi na projektech různých typů budov.
Ing. Josef VeselýSpecialista na železobetonové a zděné konstrukce ve společnosti HHStatika s.r.o.
Rámový most ev. č. 26-023, Zbůch, okres Plzeň-sever | VPÚ DECO Praha a.s. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Železobetonový most ev. č. 26-023 se nachází v obci Zbůch jihozápadně od Plzně. Jedná se o otevřený rám založený na pilotách, šikmost mostu přesahuje 45°. Model rámu byl vytvořen na podkladu načteného z dxf z plošných prvků podepřených prutovými prvky na pružných liniových podporách. Zatížení od dopravy byly vytvářeny do jednotlivých zatěžovacích stavů ručně a následně byly kopírovány do pozic, kde je jejich působení nejnepříznivější. (Pozn.: Generátor zatížení od dopravy je dostupný od verze Advance Design 2016 + SP1)
Advance Design není možné považovat za komplexní nástroj pro specifický návrh i posouzení mostních konstrukcí. Přesto je, díky snadnému a intuitivnímu modeláři, ideální jako dílčí nástroj pro modelování geometrie a zatížení rámových mostů a výpočet vnitřních sil.
Ing. Nikolas DomínProjektant ve společnosti VPÚ DECO Praha a.s.
Dostavba skladové haly, Klášterec nad Ohří | Promstal Engineering, s.r.o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Konstrukční řešení haly vychází z dispozičních předpokladů, zejména však z požadavku instalace rozsáhlejší fotovoltaické elektrárny na střechu objektu, což sehrálo při návrhu ocelové konstrukce zásadní roli. Statický návrh nosné ocelové konstrukce je zajímavý především tím, že bylo potřeba stanovit účinky zatížení od větru na konstrukci samotné fotovoltaické elektrárny nad střechou haly. Druhým problémem bylo zohlednění rozdílných směrů působení účinků zatížení, a to z důvodu pootočení konstrukce roštu elektrárny vůči konstrukci haly. Z důvodu zjednodušení a lepší kontroly nad statickým modelem jsme přistoupili k návrhu konstrukce fotovoltaické elektrárny a konstrukce haly odděleně. Předběžně jsme vytvořili samostatný model konstrukce fotovoltaické elektrárny s podporami v místě přípojů na nosnou konstrukci haly. Po provedení výpočtu fotovoltaické elektrárny jsme u vybraných zatěžovacích stavů exportovali silové účinky v podporách a importovali je do příslušných zatěžovacích stavů v modelu konstrukce haly. Tato funkce nám umožnila převod silových účinků z pootočené soustavy souřadnic a dimenzování nosné konstrukce na základě reálných vnitřních sil.
Jednoznačne lze říci, že projekt obdobného charakteru je nemožné efektivně zpracovat bez odpovídajícího softwarového vybavení. Spolupráce programů Autodesk Advance Steel a GRAITEC Advance Design nám umožnila dokončit kompletní projekt od statického návrhu konstrukce až po vytvoření kompletní montážní a výrobní dokumentace v časovém horizontu dvou měsíců.
Ing. Pavel StiborJednatel společnosti Promstal Engineering, s.r.o.
Ocelová skulptura společnosti KIA | CAPITA Property & Infrastructure | Soul / Gwangiu, Jižní Korea
Použitý software : Advance Design
Skulptura, navržena umělcem Gerry Judah, byla vyhotovena ve dvou kusech, které jsou umístěné před hlavními vstupy výrobních továren automobilky KIA v Soulu a Gwangiu v Jižní Koreji. Samonosná dutá konstrukce 16 metrů vysoké skulptury váží 11,5 tun a na vrcholu nese vozidlo značky KIA. Pro analýzu napětí bylo nutné správně odladit generovanou síť, aby byly výsledky co nejpřesnější. Při návrhu bylo navíc potřeba zohlednit nelineární chování a dynamické účinky zatížení. Geometrický model byl díky možnostem BIM interoperability programu Advance Design převeden do aplikace pro zpracování výrobní dokumentace.
Ocelová skulptura společnosti KIA
Použití programu Advance Design nám otevírá další možnost k úspěchu na trhu, díky možnostem provádět výpočet a návrh rychle a plynule, které z něj dělají bohatě vybavenou platformu.
Hooman BaghiVedoucí projektant, CAPITA Property & Infrastructure
Dřevěný montovaný dům, Lojovice, okres Praha-východ | Ing.Ladislav Fornůsek | Česká republika
Použitý software : Advance Design
V rámci statického posouzení se řešila část půdorysu dřevostavby rodinného domu, kde je otevřený prostor s pohledem na konstrukci krovu. Tato část bezprostředně navazuje na část půdorysu s vazníky a podhledem. Při návrhu se vycházelo z dané situace, kdy obvodové stěny obsahují velké procento otvorů a hlavním problémem bylo zachycení vodorovných sil od nosné konstrukce střechy s malým sklonem (25 stupňů). Navíc je střecha dosti členěná a hřeben probíhá ve dvou výškových úrovních. Půdorysné rozměry řešené části jsou 10.4 x 9.66 m. V dané lokalitě a pro daný typ konstrukce byly rozhodující klimatická zatížení.
Advance Design umožňuje snadné vytváření modelu ale podporuje i import modelu v základních formátech. Navíc obsahuje integrované generátory klimatických zatížení a posuzování základních materiálů, co umožňuje přehlednou a rychlou práci.
Ing.Ladislav Fornůsekautorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Intenzifikace a rekonstrukce ČOV | Ing. Jiří Ratzenbek | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Železobetonová monolitická nádrž je tvaru L o vnějších rozměrech 18,3x9,6m, vnější obvodové stěny i dno nádrže jsou tloušťky 400mm. Konstrukce je zatížená vnějším zemním tlakem a spodní vodou, užitné zatížení je předpokládané od parkujících vozidel, případně běžné zatížení mimo komunikace, z vnitřní strany pak působí zatížení vodou v nádrži. Pro návrh a ověření dimenzí a výztuže byly uvažovány rozhodující 4 návrhové situace – zkouška těsnosti naplněné nezasypané nádrže, působení vnějších zatížení na vyprázdněnou nádrž, maximální působení vztlaku spodní vody a plná nádrž pro určení zatížení základové spáry. Objekt nádrže dále obsahuje zastřešení dřevěným krovem, obslužnou ocelovou lávku a železobetonovou zákrytovou desku kalojemu. Součástí projektu byl i návrh provozního objektu.
Model konstrukce a kontrola šířky trhlin
U projektů vodonepropustných železobetonových nádrží je klíčový návrh výztuže podle předepsané šířky trhlin. Výpočet šířky trhliny pro dané napětí ve výztuži je v Advance Designu součástí balíku pro betonové konstrukce. Velice užitečný při zadávání zatížení působících na nádrže je generátor zemního a hydrostatického tlaku. Díky této funkci lze výrazně zrychlit tvorbu statického modelu.
Ing. Jiří Ratzenbekautorizovaný statik
Pružně uložený ocelový rám rotačního stroje | Ing. Jiří Šmejkal, CSc | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Model MKP pro výpočet pružně uloženého ocelového rámu rotačního stroje. Stroj je zjednodušeně modelován ideálními pruty. V rámci dynamického výpočtu byly analyzovány vlastní tvary kmitání konstrukce, aby se vyloučila rezonance významného tvaru kmitání s pracovní frekvencí stroje. Dále byla řešena odezva na běžné a havarijní provozní harmonické buzení a průběh odezvy konstrukce při havarijním zatížení zkratovým momentem případně momentem při selhání synchronizace. Analýza byla provedena i pro najíždění a odstavování stroje.
Program řeší dynamickou odezvu konstrukce metodou iterace podprostoru. Výsledkem jsou úrovně kmitání jednotlivých částí základového rámu a vnitřní síly vznikající při dynamickém buzení.
Ocelový rám je navržen ze svařovaných I profilů o výšce 900mm s pásnicemi širokými 300mm. Půdorysné rozměry rámu jsou 1,05 m x 4,00 m. Některé části rámu jsou navíc posíleny svislými popřípadě vodorovnými plechy a výztuhami, které nelze dostatečně přesně namodelovat prutovými prvky.
Deformace a vlastní tvar
Advance Design řeší dynamickou analýzu konstrukce na libovolné v čase proměnné zatížení. Dokáže stanovit odezvu konstrukce od jednoduchého harmonického zatížení po obecné dynamické zatížení zadané libovolnou časovou funkcí průběhu. Prostorový desko-stěnový model MKP ocelového rámu stroje umožňuje lépe vystihnout charakteristiky konstrukce v oblasti rámových styčníků než jakýkoliv prutový model. Prutový model navíc nemůže postihnout rovněž ty tvary vlastního kmitání, ve kterých se rozkmitávají stojiny a pásnice profilů a vodorovné desky uzavírající jednotlivé profily.
Ing. Jiří Šmejkal, CScautorizovaný statik
Dřevostavba rekreační chaty, Písek | Ing. Lukáš Krbec | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu je návrh dřevěné konstrukce rekreační chaty, která sestává z uzavřené obytné části a venkovní terasy. Stavba je založena na zemních vrutech.
Rekreacni_chata_Pisek
Hlavním cílem řešeného statického výpočtu bylo definování reakcí do základových vrutů. Jak je zvykem v mé projekční praxi, opět jsem vycházel z kompletního 3D modelu stavby tak, aby byly získané výsledky co nejvěrnější a tím došly k optimálnímu návrhu zemních vrutů. Vlastní modelování proběhlo na podkladu DXF modelu zpracovaného architektem stavby a importovaného do prostředí ADVANCE DESIGN. Toto výrazným způsobem urychlí práci při přípravě výpočtového modelu. Po zpracování výpočtu a kontrole výsledků byl sestaven výstup pro dodavatele zemních vrutů, zejména pak předběžný plán pilot s popisem souřadnic a čísel jednotlivých uzlů s osazenou podporou, k tomu jsem výhodně využil otevřené nastavení zobrazení, kde se dá přehledně definovat soubor informací k jednotlivým entitám, které mají být zobrazeny. Dalším výrazným pomocníkem byl generátor výsledků s uspořádáním do tabulek. Rychlým a efektivním způsobem tak byly vybrány jednotlivé extrémy a obalové křivky požadovaných výsledků – reakcí.
Ing. Lukáš KrbecSamostatný statik
Dřevostavba rodinného domu, Mělník | Ing. Lukáš Krbec | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Projekt řeší návrh horní stavby a založení dřevěné konstrukce rodinného domu. Objekt se skládá z obytné části a garáže. Kromě základních dimenzí dřevěných prvků krovu, stropních trámů, nosných sloupků a základového roštu bylo potřeba posoudit taky požární odolnost dřevěné konstrukce podle Eurokódu.
Ve své praxi využívám tvorbu komplexního výpočtového modelu dřevostavby a to včetně modelování deskových konstrukcí. Pro toto řešení je optimální využití nastavení podlaží ve stromové struktuře třídění zakázky. Nastavení podlažnosti výrazně urychluje práci při vytváření stěn. Obecně třídění modelu projektu do struktury vrstev je výrazným pomocníkem při práci s projektem a zobrazováním jednotlivých dat pro vytvoření statického výpočtu jako dokumentu. Dalším silným pomocníkem je velká otevřenost programu, kde lze nastavit uživatelské rozhraní řešené na míru uživatele.
Ing. Lukáš KrbecSamostatný statik
Sklad stavebního materiálu, Kolín | PKD, s.r.o. | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Projekt rámové ocelové konstrukce skladové haly byl zpracován pomocí BIM řešení Graitec Advance. Statický výpočet a návrh konstrukce proběhl v programu Advance Design, včetně posouzení ocelových přípojů. Klimatické zatížení bylo generováno automaticky. Výrobní a montážní dokumentace byla vyhotovena v programu Advance Steel.
Sklad_CSAP
Protože jsme původně veškerou statiku zadávali externě, díky Advance Designu jsme získali mnohem větší flexibilitu a rychlost při zpracování projektů ocelových konstrukcí, které naše firma vyrábí. Pro Advance Design jsme se, mimo jiné, rozhodli na základě našich dlouholetých zkušeností s programem Advance Steel.
Ing. Ivan PšenčíkJednatel společnosti PKD, s.r.o.
BYTOVÝ DŮM POD DĚVÍNEM | STATIKON SOLUTIONS S.R.O. | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu byl návrh a posouzeni nosných konstrukci novostavby bytového domu "Pod Děvínem" v Praze 5. Objekt je navržen jako železobetonový monolit ve stěnovém systému a sestává ze 3 nadzemních a 2 podzemních podlaží. Půdorys je nepravidelného tvaru o největších půdorysných 20,3m x 25,8m v nadzemní časti. Zastřešen je plochou zelenou střechou.
Hlavni nosná konstrukce objektu je navržena jako příčný železobetonový monoliticky stěnový systém s železobetonovými stropními deskami. Ztuženi v podélném směru je zajištěno jednak železobetonovým jádrem a dále podélnou železobetonovou monolitickou stěnou. Spodní stavba je navržena jako tzv. "bílá vana".
BD pod Devinem
Rodinný Dům Nová Dubnica | Statikon Solutions s.r o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Jedná se o projekt nadstandardního patrového rodinného domu, s částečným podsklepením, který má půdorys přibližně obdélníkového tvaru o vnějších rozměrech 37 m x 12 m. Dům je navržen v kombinovaném stěnovém konstrukčním systému, stěny a stropy objektu jsou železobetonové monolitické. Objekt je založen na mikropilotách.
Rodinný Dům Nová Dubnica
Zpracování výkresů výztuže probíhá pomocí další aplikace softwarové řady GRAITEC Advance – Advance Concrete.
Potrubní most v průmyslovém areálu | Statikon Solutions s.r o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Předmětem projektu byl návrh a posouzení nosných konstrukcí pro horkovodní potrubí v rámci prodloužení potrubního mostu nad nové kolejiště. Nosná konstrukce mostu je navržena ze svařovaných ocelových profilů, které tvoří rámové podpory pro mostovku nesoucí horkovodní potrubí. Sloupy rámů a vodorovné příčle jsou navrženy profilu 2xU220. Celková výška nosné konstrukce je cca 8,5m, délka jednotlivých polí mostu je 15m – 19m. Založení nosné konstrukce je navrženo plošné, pomocí železobetonových patek rozměru 1,2x0,9m.
Potrubní most v průmyslovém areálu
Centrum Pompidou v Metz | Francie
Použitý software : Advance Design
Konstrukce se sestává ze tří galerií umístěných nad sebou, celkové délky 85 m, šířky 15 m a výšky 8 m, dále ze sedmipatrové budovy, ateliéru, restaurace kruhového půdorysu a hexagonální věže výšky 77 m. Jedná se o konstrukci z monolitických železobetonových, ocelových a dřevěných částí.
Centrum Pompidou v Metz
„Centrum Pompidou v Metz pro nás byla důležitá výzva z hlediska statického návrhu konstrukce. Dnes je tento projekt jednou z nejdůležitějších referencí naší projekční kanceláře, vedle dalších, navržených pomocí aplikací firmy GRAITEC, jako fotbalový stadion v Grenoble, nebo nemocnice ve Štrasburku (budova dlouhá 108m bez dilatačníspáry), atd.“
Thierry HUMMELprojekční kancelář CTE
Muzeum Confluences v Lyonu
Použitý software : Advance Design
Statický návrh železobetonových nosných konstrukcí. Lyon Confluences je v současnosti jedním z největších projektů územního rozvoje městského centra v Evropě. Staveniště o celkové rozloze 150 ha na ploše bývalé průmyslové zóny v soutoku řek Rhone a Saône bude zastavěné obytnými a kancelářskými budovami, ale i objekty sloužícími k rekreaci a k pořádání různých kulturních akcí. Architektonickou dominantou celého území bude objekt Muzea Confluences, navržený v duchu dekonstruktivismu vídeňskou architektonickou kanceláři Coop Nimmelb(l)au. Návrh nosné železobetonové konstrukce muzea byl svěřen projekční kanceláři POLYBATIC Design, která si pro tento ambiciózní a náročný projekt zvolila program Advance Design. Hlavní nosná konstrukce je tvořena 14 mohutnými sloupy proměnného profilu dlouhými 15-20 metrů, a 3 ztužujícími pilíři, které nesou ocelovou konstrukci střechy objektu. Vzhledem k rozsahu tohoto projektu se na něm podílelo několik dalších projekčních kanceláří, vybavených softwarovým řešením firmy GRAITEC, bezproblémová výměna dat pomohla zachovat homogenitu projektu po celou dobu návrhu.
Vizualizace - hlavní
„Řešení firmy GRAITEC obsahují výkonné nástroje, které nám umožňují ušetřit čas, být více konkurenceschopnými a věnovat naši energii konceptu a optimalizaci projektů.“
M. Gérard DELLA DORAGenerální ředitel POLYBATIC

Související produkty

GRAITEC Advance BIM Designers

badge-advance-bim-designers-no-year-250x250

Kolekce GRAITEC Advance BIM Designers pokrývá široký rozsah disciplín v oblasti konstrukcí a představuje vysoký stupeň BIM modelování a automatizace vytváření dokumentace napříč různými konstrukčně zaměřenými procesy. Tato účelově vytvořená aplikace má možnost fungovat na různých platformách včetně Revitu, Advance design Advance Steelu a v některých případech i jako samostatná platforma. To umožňuje flexibilní a inteligentní pracovní postupy BIM.

Klikněte & prozkoumejte Kolekci:

Více informací...

Autodesk Revit

revit-2017-badge-256px-noyear

BIM software Revit je určen speciálně pro tvorbu informačního modelu budovy (BIM), včetně funkcí pro architektonický návrh, projekci TZB a projektování konstrukcí. Více informací...

Autodesk Advance Steel

advance-steel-2017-badge-256px-noyearAutodesk Advance Steel je 3D BIM software pro modelování, konstruování a projektování ocelových konstrukcí, který automatizuje vytváření výkresů, výpisů a NC souborů.

Advance Steel pracuje na platformě AutoCAD a jako část konstrukčního BIM řešení nabízeného společnosti GRAITEC nabízí interoperabilitu s aplikacemi Revit a Graitec Advance Design.Více informací...

Autodesk Advance Concrete

advance-concrete-2017-badge-256px-noyear

Autodesk Advance Concrete je určený především pro konstrukční a projekční kanceláře, které hledají komplexní a snadno použitelný software, který pracuje na jádru AutoCADu. Advance Concrete automatizuje vytváření výkresů tvaru, výkresů výztuže, výkazu materiálů a NC souborů.

Vývoj produktu Advance Concrete byl k 1.2.2017 ukončen a není možné si zakoupit licence.Více informací...

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white