DT+

autocad-architecture Rozšíření AutoCADu Architecture zohledňující místní zvyklosti a kreslení, zaměřené na objektové modelování budov a efektivní vytváření výkresové dokumentace.
Původní aplikace z dílny Graitec, dodávaná firmou Tech Data Distribution, zohledňuje místní zvyklosti kreslení, zahrnuje nezbytné úpravy zobrazení stavebních prvků, nastavení prostředí, knihovny stavebních prvků, vlastní parametrické prvky, a řadu utilit využitelných pro 2D kreslení i 3D modelování. Součástí je i obsáhlá knihovna zařizovacích předmětů.

Popis

DT+

Vychází a plně zapadá do koncepce produktu AutoCAD Architecture a rozšiřuje jeho funkčnost.
DT+ je od dubna roku 2002 dodáván jako standardní rozšíření AutoCADu Architecture (dříve Autodesk Architectural Desktop) v Čechách a na Slovensku.
Současně je též v nabídce brilantní modul CADKON Krovy pro objektové kreslení dřevěných konstrukcí krovu.

integrované prostředí

Všechny nástroje CADKONu, vlastního AutoCADu Architecture, ale i samotného AutoCADu jsou snadno dostupné v přehledném a uživatelsky propracovaném prostředí. Do menu byla doplněna řada praktických funkcí, usnadňujících postupy při vytváření výkresové dokumentace i modelování.

připravené zobrazení objektů

Zobrazení stavebních objektů (dveří, oken, schodišť...) bylo v DT+ nastaveno a rozšířeno tak, aby odpovídalo našim normám a potřebám místních projekčních kanceláří. Dveře mají osu s popisem šířky a výšky, okna lze zobrazit dvěma čarami, nebo je upravena výstupní čára a popis schodiště. Velkým usnadněním jsou také připravené tzv. konfigurace zobrazení podle běžně používaných typů stavebních výkresů (prováděcí projekt, studie , slepák apod.). Odpovídajícím způsobem je upraveno zobrazení stavebních objektů, značky řezů, bublin, půdorysné a výškové kóty i podrobnost a velikosti kót.

správa podlaží v jednom výkresu

dt3Samostatnou kapitolou programové nabídky DT+ je alternativní podpora pro správu podlaží v jednom výkresu. Přináší možnost ovládat podlaží řízením viditelnosti jednotlivých objektů nebo zapínáním hladin. Na základě zvoleného standardu hladin je pak ve jménech hladin automaticky rozlišováno označení podlaží. To dává možnost nastavit odlišnou viditelnost podlaží pro každý výřez výkresového prostoru. Samozřejmostí jsou také praktické funkce, jako je kopie prvků do různých podlaží, filtrování výběru prvků podle podlaží, možnost vypnout nebo izolovat podlaží ukázáním prvků.

zalomená ostění

Pro nejčastější případy, jako je vložení dveří s ocelovou zárubní do nosné stěny, upraví DT+ automaticky tvar ostění. Parametry lze snadno změnit ve vlastnostech dveří. Podobně i pro okna nastavíte úpravu tloušťky parapetu. Pro složitější případy lze automatické ostění DT+ vypnout a nakreslit tvar ostění ručně.

bubliny a tabulky výplní se schématy

TtabulkaPři přiřazování položek oknům a dveřím DT+ automaticky ohlídá prvky stejných rozměrů a typů a přiřadí jim stejná čísla, odečte schéma výplně, rozměry a název prvku. Další parametry je možno přiřadit ihned nebo dodatečně. Pro snadné vyplnění nabízí DT+ pro každý parametr historii zadaných hodnot. Pomocí správce je možné data hromadně upravit nebo provést přečíslování položek. Rovněž odečtené schéma je možné ručně upravit a opatřit například kótami. Výsledkem je tabulka, kde se ihned odrazí provedené úpravy z výkresu. Včetně schémat je možné ji exportovat do Excelu.

střešní vikýře

Významnou pomůckou je podpora pro vytváření nejpoužívanějších tvarů vikýřů (trojúhelníkový, lichoběžníkový, plochý, sedlový, valbový a polovalbový). Zadáním půdorysného umístění a základních parametrů v dialogovém panelu získáme požadovaný tvar a umístění vikýře. Vliv zadávaných parametrů je možné sledovat přímo ve výkresu. Výsledný vikýř je sestavený ze stěn a ze střešních desek. Cílem této podpory bylo odbourání časově náročné posloupnosti kroků vedoucích k nakreslení požadovaného tvaru v rámci samotného AutoCADu Architecture.

střešní okna

Střešní oknaStřešní okna jsou vlastní objekty DT+, založené na stylech, podobně jako ostatní konstrukční prvky desktopu. Vkládají se do střech a střešních desek, nebo jenom do roviny definované třemi body. K dispozici je knihovna výrobků dostupných na našem trhu (výrobců VELUX , ROTO a dalších), kterou si můžete sami rozšiřovat o prvky vlastních rozměrů a typu otvírání. U vložených oken můžeme měnit jejich polohu, rozměry a tvar ostění. Tabulka střešních oken obsahuje výpis všech použitých oken ve výkresu.

kreslení izolace ve 2D

dt7 thumbFunkce pro kreslení tepelné izolace a hydroizolace nakreslí ve stavebním výkresu tvar odpovídající vámi vybranému typu izolace. Izolaci lze editovat příkazy AutoCADu, i dodatečně měnit její tloušťku či tvar.

 

knihovna MV bloků a ovládání

dt9 thumbRozsáhlá knihovna využívá technologii bloků s více pohledy (tzv. MV bloků), jejichž zobrazení automaticky odpovídá aktuálnímu pohledu na výkres. Přehledné vkládání bloků s možností změny rozměrů, funkce pro editaci do výkresu již vložených bloků a opětovné uložení do knihovny dokreslují celkový komfort toho, co DT+ obsahuje.
 

další funkce

dt4 thumbMezi další neméně užitečné funkce dodávané v rámci DT+ patří kreslení skladeb podlah, připravené tabulky pro výkazy výměr, funkce pro úpravu kót, výškové kótování, 3D prohlížeč CKVEW, knihovna průduchů a kreslení prostupů, kontrola odchodné výšky schodiště a další.

 

jednoduché ovládání a snadná výuka

DT+ navazuje na koncepci produktu AutoCAD Architecture a proto nároky na zaškolení jsou minimální. Školení je dostupné v rámci školení AutoCADu Architecture pod vedením zkušených lektorů.

systémové požadavky

DT+ má stejné nároky na konfiguraci počítače jako stejná verze AutoCADu Architecture, na které je DT+ používán.
Navíc je potřeba pouze 200 MB volného místa na disku pro knihovnu.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white