Byl uvolněn Service Pack 2 pro GRAITEC Advance Design 2015

20. dubna byla uvolněna aktualizace Service Pack 2 pro výpočetní program GRAITEC Advance Design 2015. Aktualizace obsahuje například posuzování a návrh výztuže železobetonových žeber nebo globální imperfekce podle ČSN EN1993-1-1 .

AD-2015

Tato aktualizace obsahuje především 2 zásadních nové funkce:

  • Pro případy železobetonových desek nesených železobetonovými trámy nabízí tento Service Pack nově možnost posuzování železobetonových žeber. Specifické chování žebra je možné aktivovat pomocí nové vlastnosti železobetonového nosníku a nastavit spolupůsobící šířku desky.Advance Design 2015 SP2 před samotným posouzením železobetonových prvků přenese do těžiště odpovídajícího T-průřezu část vnitřních sil z desky, účinky z důvodu excentricity a normálovou sílu v přírubách. Na základě upravených návrhových zatížení se standardním způsobem stanoví požadované plochy výztuže.

rib2rib

  • Pro ocelové konstrukce umožňuje Service Pack 2 vzít v úvahu globální imperfekce podle ČSN EN1993-1-1, čl. 5.3.2. Tyto imperfekce vznikají v důsledku vybočení ze svislého směru, které se může projevit u sloupů. Zohledňují se zavedením zvláštních vodorovných zatížení v horních uzlech sloupů v každé svislé rovině. V dialogu vlastností svislých ocelových prvků má nyní uživatel možnost zadat nebo nechat spočítat hodnotu imperfekce Φ pro každý sloup v obou svislých směrech. Advance Design 2015 SP1 provede v prvním kroku statický výpočet a posouzení ocelových prvků a detekuje nejnepříznivější kombinaci pro každý prvek. Poté automaticky vytvoří odpovídající zatěžovací stavy s bodovými zatíženími působícími na sloupy a taky odpovídající kombinace. 

imp

Service Pack 2 obsahovuje dále taky množství dalších vylepšení a oprav:

  • Tuhé diafragma pro desky;
  • Polské národní dodatky pro Eurokód 0, Eurokód 1, Eurokód 2, Eurokód 3;
  • Vylepšení grafických výsledků do DXF;
  • Vylepšení znázornění zatížení proměnné intenzity
  • Nový TXT soubor zahrnující data modelu se sítí;
  • Německý národní dodatek k Eurokódu 8.

Service Pack 2 je k dispozici ke stažení na našich stránkách www.cadnet.cz.

Dokument s popisem novinek v Service Packu 2 pro Advance design 2015 naleznete zde.

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white