Advance Design v praxi – příklad využití pro vodohospodářské stavby


Advance Design lze uplatnit pro statické návrhy široké škály stavebních konstrukcí, s hlavním zaměřením na posuzování železobetonových, ocelových, nebo dřevěných prvků podle Eurokódů. Tento výkonný výpočetní program si díky své všestrannosti našel v relativně krátké době uplatnění v mnoha projekčních kancelářích v České republice.
 

Referenční projekt: Intenzifikace a rekonstrukce ČOV – Mořina

Autor: Ing. Jiří Ratzenbek

Ing. Jiří Ratzenbek se věnuje návrhu a zpracování projektů pozemních staveb, významnou část jeho zakázek tvoří železobetonové monolitické nádrže, pro které je specifický požadavek na vodonepropustnost. Z hlediska statického návrhu se jedná především o návrh výztuže s ohledem na zamezení překročení maximální šířky trhlin podle předepsaných normových hodnot.

Typickým příkladem konstrukce tohoto typu je referenční projekt intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod v Mořině. Železobetonová monolitická nádrž je tvaru L o vnějších rozměrech 18,3x9,6m, vnější obvodové stěny i dno nádrže jsou tloušťky 400mm. Konstrukce je zatížená vnějším zemním tlakem a spodní vodou, užitné zatížení je předpokládané od parkujících vozidel, případně běžné zatížení mimo komunikace, z vnitřní strany pak působí zatížení vodou v nádrži. Pro návrh a ověření dimenzí a výztuže byly uvažovány rozhodující 4 návrhové situace – zkouška těsnosti naplněné nezasypané nádrže, působení vnějších zatížení na vyprázdněnou nádrž, maximální působení vztlaku spodní vody a plná nádrž pro určení zatížení základové spáry. Objekt nádrže dále obsahuje zastřešení dřevěným krovem, obslužnou ocelovou lávku a železobetonovou zákrytovou desku kalojemu. Součástí projektu byl i návrh provozního objektu.

COV01

Obr.1 Konstrukční model objektu v programu Advance Design

 COV02

Obr.2 Vykreslené hodnoty šířky trhlin na analytickém modelu

U projektů vodonepropustných železobetonových nádrží je klíčový návrh výztuže podle předepsané šířky trhlin. Výpočet šířky trhliny pro dané napětí ve výztuži je v Advance Designu součástí balíku pro betonové konstrukce. Velice užitečný při zadávání zatížení působících na nádrže je generátor zemního a hydrostatického tlaku. Díky této funkci lze výrazně zrychlit tvorbu statického modelu.

Ing. Jiří Ratzenbek, autorizovaný statik

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white