1
  Sorting:
Dostavba skladové haly, Klášterec nad Ohří
Dostavba skladové haly, Klášterec nad Ohří | Promstal Engineering, s.r.o. | Česká republika
Použitý software : Advance Design
Konstrukční řešení haly vychází z dispozičních předpokladů, zejména však z požadavku instalace rozsáhlejší fotovoltaické elektrárny na střechu objektu, což sehrálo při návrhu ocelové konstrukce zásadní roli. Statický návrh nosné ocelové konstrukce je zajímavý především tím, že bylo potřeba stanovit účinky zatížení od větru na konstrukci samotné fotovoltaické elektrárny nad střechou haly. Druhým problémem bylo zohlednění rozdílných směrů působení účinků zatížení, a to z důvodu pootočení konstrukce roštu elektrárny vůči konstrukci haly. Z důvodu zjednodušení a lepší kontroly nad statickým modelem jsme přistoupili k návrhu konstrukce fotovoltaické elektrárny a konstrukce haly odděleně. Předběžně jsme vytvořili samostatný model konstrukce fotovoltaické elektrárny s podporami v místě přípojů na nosnou konstrukci haly. Po provedení výpočtu fotovoltaické elektrárny jsme u vybraných zatěžovacích stavů exportovali silové účinky v podporách a importovali je do příslušných zatěžovacích stavů v modelu konstrukce haly. Tato funkce nám umožnila převod silových účinků z pootočené soustavy souřadnic a dimenzování nosné konstrukce na základě reálných vnitřních sil.
Jednoznačne lze říci, že projekt obdobného charakteru je nemožné efektivně zpracovat bez odpovídajícího softwarového vybavení. Spolupráce programů Autodesk Advance Steel a GRAITEC Advance Design nám umožnila dokončit kompletní projekt od statického návrhu konstrukce až po vytvoření kompletní montážní a výrobní dokumentace v časovém horizontu dvou měsíců.
Ing. Pavel StiborJednatel společnosti Promstal Engineering, s.r.o.
Jízdárna Statenice
Jízdárna Statenice | Ing. Adolf Godík | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Jízdárna o rozměrech 55,50 x 24,50 m je halový objekt s železobetonovými sloupy vetknutými do základů a obvodovými stěnovými panely. Na betonových sloupech je provedeno zastřešení z dřevěných lepených vazníků a krokví
Jízdárna Statenice
Přínosem bylo hybridní editovatelné řešení. V rámci jednoho modelu byly zpracovány betonové, dřevěné a ocelové konstrukce při zachování možností rozměrových změn během koordinace se sousedními objekty. Následné získání rozkreslení všech prvků a výkazy materiálu jsou velkou pomocí.
Ing. Adolf Godík
Odsíření koksárenského plynu
Odsíření koksárenského plynu | HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Ocelové konstrukce pod technologická zařízení, potrubní mosty apod. Projekt se skládá z provozních souborů odsíření koksárenského plynu, jednotky regenerace vypíracího roztoku, modifikované výroby síry a přípojných potrubí. Celková hmotnost ocelových konstrukcí činila 965 tun.
Odsíření koksárenského plynu
Pomocí Advance Steel jsme byly schopni modelovat společně ocelové prvky s technologickými zařízeními a mít kontrolu nad jejich kolizemi.
Ing. Roman Lisník, Tomáš Faltýnek
Pavilon P v areálu brněnského výstaviště
Pavilon P v areálu brněnského výstaviště | OKF s.r.o. | ČESKÁ REPUBLIKA
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Projekt ocelové konstrukce a opláštění. Největší výstavní pavilon střední Evropy s zastavěnou plochou přes 20 000 m2 (nosná OK 2400 tun) v sobě slučuje moderní výstavní halu a nový vstup do veletržního areálu. Nosný ocelový skelet je tvořen vazníky výstavní haly s rámovými vestavky na obou jejich koncích. Západní fasáda tvořená zasklením na ocelové podkonstrukci představuje výkladní skříň kontrastující s strohým geometrickým tvarem opláštěným nejnovější generací sendvičových panelů. Výpočtový model použitý pro dimenzování konstrukce byl dále zpracován programem Advance Steel a použit nejen pro výstupy do realizační dokumentace OK, OP i ASŘ, ale následně i pro tvorbu výrobních výkresů nosné OK, na kterou byly úspěšně integrovány i podstatné části podkonstrukcí obvodového pláště.
Pavilon P v areálu brněnského výstaviště
Zpracování dokumentace v programu Advance Steel přispělo výrazně ke zkrácení doby jejího vyhotovení a tím v konečném důsledku také splnění krátkých termínů realizace tohoto objektu.
Vladimír Daněk, Michal Rudolf
Reklamní totem
Reklamní totem | Ing. Adolf Godík | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Dílenská dokumentace ocelové konstrukce pro reklamní totem výšky cca 28,5 m. Totem má tři patra reklamních banerů jako cílový stav. V současnosti je realizováno pouze jedno patro a příprava na patra další. Prostorové řešení dílenské dokumentace je nezbytností, zejména pokud je požadována jako povrchová úprava prvků žárové zinkování a tím pádem musí být konstrukce šroubovaná.
Reklamní totem
Práce s nepravoúhlými konstrukcemi má svá úskalí a neobejde se bez problémů. Větší problém to však znamená pro výrobu, protože na nepravé úhly neexistují žádné osvědčené pomůcky.
Ing. Adolf Godík
Rekonstrukce spalovny odpadu
Rekonstrukce spalovny odpadu | Aciercon s.r.o. | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Projekt ocelové konstrukce kotelny pro rekonstrukci spalovny. Technologická OK má celkovou hmotnost 530 tun, obsahuje hlavní nosnou konstrukci pro kotle, ekonomizery a obslužné a komunikační pomocné OK.
Rekonstrukce spalovny odpadu
Advance Steel je vhodný pro takovéto složité konstrukce a byl ideálním řešením pro tuto rekonstrukci spalovny
Ing. Oldřich Balšínek
Tlumič s ocelovou konstrukcí
Tlumič s ocelovou konstrukcí | Ing. Adolf Godík | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Na ocelové prutové konstrukci je posazen tlumič z ohýbaného a vyztuženého nerezového plechu. Rozměry konstrukce jsou cca 5,0 x3,0 m.
Tlumič s ocelovou konstrukcí
Přínosem bylo odzkoušení modelování potrubních a zásobníkových konstrukcí z ohýbaných plechů. Modely potrubních systémů a zásobníků jsou velmi dobře řešitelné. Konstrukce z ohýbaných plechů jsou velmi progressivní řešení.
Ing. Adolf Godík

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white