BIM - základní informace

Co je BIM?

Víte co je BIM? 3D model? Software? Proces? Uspořádání dat? Zkratka BIM z anglického Building Information Modeling se obecně používá pro označení digitálního modelu budovy, který umožňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výroby, výstavby a používání budovy.

adesk bim_process

Na rozdíl od tradičních CAD programů, kde se využívají softwarové nástroje pro generování 2D výkresů, BIM umožňuje nový způsob práce s využitím inteligentních prvků informačního modelu, kde bez ohledu na množství konstrukčních změn, nebo kdo změny provádí, zůstávají data konzistentní, koordinovaná a více přesná pro všechny zúčastněné strany.
Pro mezioborové projektové týmy slouží modelově založené návrhy jako základ pro novou, efektivnější spolupráci. Přinášejí pracovní postupy, které poskytují všem zúčastněným stranám jasnější představu o projektu. Na základě dostupnosti potřených informací se tak zvyšuje jejích schopnost činit důležitá, informacemi podložená rozhodnutí rychleji.

S moderními softwarovými nástroji je vzniklý BIM model skutečně komplexní databáze, kde například místnost je prvkem databáze obsahujícím geometrické i negrafické informace, kde výkresy, pohledy, tabulky atd., jsou živými náhledy této stavební databáze. Pokud projektanti provádějí změny prvků v modelu, BIM software automaticky zobrazí změny ve všech pohledech, které tento prvek zobrazují - včetně 2D výkresů, pohledů, řezů či tabulek, - protože všechny vycházejí ze stejné výchozí informace.

Jaké jsou přínosy BIM?

Projekty se staly více a více složitější, to vyžaduje od firem spravovat a sdílet obrovské množství dat napříč různými obory i umístěním týmů. BIM pomáhá poskytovatelům AEC služeb zlepšit přesnost, efektivitu a produktivitu tím, že přináší větší vhled do projektu v libovolné fázi jeho životního cyklu, což vede k úsporám času a nákladů. Mezi významné konkurenční výhody, které firmy připravené pracovat s BIM metodami mohou poskytnout, patří: rychlejší schvalování projektů, lepší spolupráce a sdílení informací při realizaci integrovaných projektů.

Architekti mohou vytvářet přesnější návrhy s menší možností vzniku konstrukčních chyb, přesnější i v ohledu na původní vize.
Stavební inženýři mohou zlepšenou koordinací s architekty a dalšími profesemi, zvýšit spolehlivost svých návrhů.
Dodavatelé si mohou být jisti, že otázky případné proveditelnosti se odhalí včas, kdy změny ještě nejsou tak nákladné.
V neposlední řadě vlastníci budov budou moci používat modely i daleko do budoucna, jako základ komplexní správy budov a zařízení.

BIM-02 2011_realizing_bim_final

Společnost Graitec nabízí v oblasti přechodu na BIM technologie široké spektrum služeb, od auditu, školení, přednášek a webinářů, přes dodávku sw, pomoc s jeho nasazením - implentací, přípravy standardů a vytváření knihoven, až po vývoj vlastních aplikací na míru. Těší nás, když naší zákazníci mají z nových technologií maximmální užitek.

Chcete-li se dozvědět o možnostech BIM technologií více a zkonzultovat Vaše možnosti, kontaktujte nás ještě dnes!

Řešení

nabízená BIM řešení jsou zaměřená podle odvětví:


Ve stavebnictví, infrastruktuře a TZB jsou založena na inteligentních modelech vytvořených pomocí předních produktů - Autodesk Revit a AutoCAD Civil 3D, doplněných koordinační aplikací Autodesk Navisworks. Dodávány jsou v ucelených produktových řadách Autodesk Building Design Suite pro stavební konstrukce a TZB a Autodesk Infrastructure Design Suite pro projektování pozemních komunikací, zemních prací, vodohospodářských staveb a energetické infrastruktury.
Komplexní portfolio BIM programů zahrnuje desktopové i cloudové aplikace A 360 pro navrhování, vizualizaci, simulaci a spolupráci a svým složením jsou vhodné i pro postupný přechod z CAD na BIM.

další informace viz BIM pro stavební konstrukce a TZB a BIM pro infrastrukturu

G bim


Oblast statických výpočtů (statická analýza a navrhování) a oblast vlastní projektové a výrobní dokumentace ocelových, železobetonových a dřevěných konstrukcí pokrývá řada produktů Advance společností Autodesk a Graitec, Advance Design, Advance Steel a Advance Concrete, doplněná opět aplikacemi Revit a Navisworks.

další informace viz BIM pro statiku a konstrukce

Vyžádejte si od nás nezávaznou ukázku vhodného BIM řešení.

Implementace

BIM kompletně mění zavedené zvyklosti a pracovní postupy, založené na vytváření a sdílení výkresů ve 2D. Pro úspěšné nasazení této technologie je potřeba podrobně zmapovat stávající procesy ve firmě (způsob spolupráce a publikování dat, struktura dat, požadavky na výstup, CAD standardy atd.) a připravit nové pracovní postupy a veškeré podklady. Celý tento proces nazýváme implementace.

Pro implementaci používáme postup, který vychází z osvědčené metodologie naší sesterské společnosti Graitec Adris - MicroCAD a je přizpůsoben požadavkům a zvyklostem českého stavebnictví. Díky kombinaci zahraničního know-how a bohatých zkušeností našich technických specialistů nabízíme našim zákazníkům jedinečnou možnost přejít na tento moderní způsob projektování.

BIM-07-BIM-kolaz

Reference

Cigler Marani Architects

Podívejte se co o využití BIM technologií říká Ing. arch. Boris Vološin, hlavní architekt společnosti Cigler Marani Architects.

Významný zákazník společnosti GRAITEC, společnost Cigler Marani Architects, která patří již od svého vzniku mezi přední české architektonické ateliéry, využila BIM technologie Autodesk na dosud největším projektu svého druhu vznikajícího v současné době na území Ruska – Com City.

Metroprojekt Praha a.s.

Ve společnosti METROPROJEKT Praha úspěšně využívají při projekčně náročném rozšiřování metra moderní BIM řešení od Autodesku.

Ražená stanice metra Olbrachtova.

Raženou stanici Olbrachtova tvoří dva samostatné staniční tunely s mezilehlým horninovým pilířem.

Již u pilotního projektu, který měl ověřít možnosti využití technologie Revit pro zpracovábní stavebních profesí a TZB na specifických stavbách, jako je pražské metro, se projevily přínosy BIM projektování:

  • zlepšení koordinace mezi proofesemi, což vede k
  • významnému omezní chyb v projektu
  • přesněší vykazování výměr

Zlepšení prostorové koordinace je patrné zvláště u vzduchotechniky či zdravotních instalací, tedy u technologických rozvodů značných rozměrů.

Celý článek (pdf) naleznete zde: Nové stanice pražského metra vznikají v Revitu.

Jízdárna Statenice | Ing. Adolf Godík | Česká Republika
Použitý software : Autodesk Advance Concrete
Použitý software : Autodesk Advance Steel
Jízdárna o rozměrech 55,50 x 24,50 m je halový objekt s železobetonovými sloupy vetknutými do základů a obvodovými stěnovými panely. Na betonových sloupech je provedeno zastřešení z dřevěných lepených vazníků a krokví
Jízdárna Statenice
Přínosem bylo hybridní editovatelné řešení. V rámci jednoho modelu byly zpracovány betonové, dřevěné a ocelové konstrukce při zachování možností rozměrových změn během koordinace se sousedními objekty. Následné získání rozkreslení všech prvků a výkazy materiálu jsou velkou pomocí.
Ing. Adolf Godík
fdfd | gfdghfd

Další informace

Naše společnost informuje, připravuje webináře, pořádá nebo se zůčastňuje seminářů týkajících se BIM technologií u nás i v zahraničí.

 z proběhlých akcí

Zkušenosti s výměnou dat v oblasti betonových a ocelových kcí

Odkazy

Maintenance Subscription

Maintenance Subscription

Kontaktujte nás


ADSK Platinum_2015_color-on-white